استانداران سپاهی یکی پس از دیگری گماشته می‌شوند

به دنبال آن که بهمن امیری مقدم به عنوان استاندار کرماشان منصوب شد، شمار سرکردگان سپاه که دولت رئیسی آنها را در استانداری‌ها گماشته است به دستکم١٠ نفر رسید.

تلاش برای یکدست‌سازی ارکان قدرت و سپردن امور به نهاد نظامی سپاه نشان می‌دهد حاکمیت ایران از قیام مردم و فروپاشی در هراس است.

از همان فردای بیرون آوردن ابراهیم رئیسی از صندوق انتخاباتی که اکثریت قاطع مردم ایران آن را بایکوت کرده بودند، سپردن سکان دولت به شخصی که یک عامل اصلی قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی بوده و کارنامه سیاهی در زمینه نقض حقوق بشر دارد، نظرها را به خود جلب کرد.

ابراهیم رئیسی که مجری فرامین علی خامنه‌ای شناخته می‌شود و مانند یک منشی او عمل می‌کند، تاکنون حداقل ١٠ نفر از سرکردگان سپاه را در استانداری‌ها گماشته است. آخرینش، بهمن امیری مقدم بود که بر صندلی استانداری کرماشان تکیه زد.

او قبل از این که استاندار شود، چهار روز مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور بود؛ امری که نشان می‌دهد دولت رئیسی سعی داشته برای این سرکرده سپاه، سابقه فعالیت در وزارت کشور درست کند تا سپردن مسئولیت استانداری به او را مشروع جلوه دهد.

سپاه که تمامی شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران را به قبضه درآورده است نه تنها در سرکوب اعتراضات مردمی در کشور در صف نخست قرار می‌گیرد، بلکه موارد متعدد ترور و وحشت‌آفرینی در سایر نقاط منطقه و جهان را در کارنامه خود دارد.

از جمله نام امیری مقدم که اکنون استاندار معرفی شده در جریان سرکوب اعتراضات سراسری یک دهه اخیر به چشم می‌خورد.

سپاه که سابقا ساختار اقتصادی و انتظامی کشور را بلعیده بود اکنون و به دنبال یکدست شدن قدرت در ایران، به تکیه زدن به کرسی مابقی ادارات و نهادهای دولتی چشم دوخته است.

سپردن وزارت کشور به  یک وزیر سپاهی و این استانداران سپاهی از نظر ناظران بر امور ایران نمی‌تواند هیچ علتی غیر از ترس حاکمان در تهران از ادامه شورش‌های خیابانی و صف‌آرایی خلق در برابر خودکامگی و استبداد نظام باشد. حکومت ایران تاکنون در چند نوبت، سرنگونی را به گرمی لمس کرده است. سپاه می‌خواهد از طریق شبکه فرمانداری و استانداری‌ها شبکه سرکوب محلی خود در استان‌ها را تقویت کند و جلوی سقوط نظام را بگیرد.