اتحاد نیروهای دمکراتیک: سیاست قتل‌عام هنوز هم ادامه دارد

اتحاد نیروهای دمکراتیک در اروپا اعلام کرد، قتلعام مرعش با هدف پاکسازی کوردها و علوی‌ها در مرعش انجام شد. همچنین اعلام نمود، همان سیاست امروز نیز با روش‌های گوناگون ادامه دارد.

اتحاد نیروهای دمکراتیک در اروپا به مناسبت قتلعام مرعش در ۱۹ دسامبر ۱۹۷۸ بیانیه‌ای منتشر کرده و اعلام نمود، این قتل‌عام علیه کوردها و علوی‌ها و انقلابیون انجام شد و تا ۲۶ دسامبر ۱۹۷۸ ادامه داشت و بیشتر از ۱۰۰ علوی، کورد و انقلابی قتل‌عام شدند و خانه، کارگاه‌ها، مغازه‌ها و اموال آنها غصب و غارت شد.

در این بیانیه همچنین آمده است، همان سیاست هم اکنون نیز با روش‌های گوناگون ادامه دارد و اعلام کرد، "در سال ۲۰۱۲ قتل‌عام جوانان کورد در روبوسکی توسط جنگنده‌های دولت ترکیه، نشانه‌ی تداوم این سیاست است".

در بیانیه اشاره شده است، "ما انسانهایی را که درد و آزار قتل عام مرعش، روبوسکی و زندان‌ها را چشیده‌اند فراموش نخواهیم کرد. ما همراه کوردها، علوی‌ها و انقلابیون که برای التیام این آزارها بر حسابخواهی از عاملان این جنایات پافشاری می‌کنند، مبارزات را افزایش می‌دهیم تا زندگی آزاد برای خلقمان پدید آوریم".

در این بیانیه همچنین اشاره شده است؛"اراده و بازخواست این قتل‌عام‌ها نیرومندترین پایه و منبع این نیرو است. دوست و دشمن باید بدانند، بدون شک نیروی سازمان‌یافته‌ی خلقمان این سیستم تصفیه کننده و قاتل را نمی‌بخشد و آن را بازخواست خواهد کرد.

با این تصمیم و اراده ما می‌گوییم، برای فروپاشی دولت فاشیست ترکیه باید این کارها انجام شوند:

- بهتر و بیشتر خود را سازماندهی کردن

- نیرومندتر کردن مقاومت

- افزایش مبارزات

بدون شک ما بر این اساس پیروز خواهیم شد."