اعتصاب غذای زندانیان ٢٩مین روز خود را پشت ‌سر گذاشت

اعتصاب غذای زندانیان برای پایان دادن به حصر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان ٢٩مین روز خود را پشت‌ سر گذاشت

در محکومیت حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و نقض گسترده حقوق بشر در زندان‌های رژیم استعمارگر ترکیه زندانیان سیاسی از ٢٧ نوامبر ٢٠٢٠ دست به اعتصاب غذای نامحدود و بدون بازگشت زده‌اند. اعتصاب غذا از سوی ششمین گروه ادامه دارد و ٢٩ روز خود را پشت‌ سر گذاشته است.

زندانیان گروه T زندان زنان آمَد اعلام کرده‌اند که تا دستیابی به اهدافشان به مقاومت ادامه خواهند داد.

زندانیان اعتصاب کننده از ملت کورد درخواست کرده‌اند که از آنان حمایت به عمل آورند و مقاومت را گسترش دهند.