اعتصاب غذای زندانیان ۵٢مین روز خود را سپری کرد

​​​​​​​اعتصاب غذای زندانیان سیاسی با هدف آزادی عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد در روز ۵٢ ادامه دارد.

زندانیان سیاسی شمال کوردستان و ترکیه برای پایان دادن به اسارت رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و همچنین توقف نقض گسترده حقوق بشر در زندان‌های رژیم ترک از روز ٢٧ نوامبر ٢٠٢٠ دست به اعتصاب غذا زده‌اند. اعتصاب غذای زندانیان در ۵٢مین روز خود ادامه دارد.

اعتصاب غذا با شرکت زندانیان پرونده پ.ک.ک و پاژک آغاز شده و با مشارکت گروه ١١ این فعالیت وارد روز ۵٢ خود شده است.

همزمان در کمپ پناهندگان مخمور نیز اعتصاب غذا با پیشاهنگی کمیته خانواده شهیدان مخمور از روز ١٨ دسامبر آغاز گشته و وارد ٣١مین روز خود شده است.

در کمپ پناهجویان لاوریو در یونان نیز اعتصاب غذا با همین هدف وارد ١۴مین روز خود شده است.