اعتصاب غذای زندانیان در ٢٣مین روز ادامه دارد

زندانیان سیاسی در زندان‌های رژیم استعمارگر ترک در محکومیت حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد از ٢٣ روز پیش دست به اعتصاب غذا زده‌اند. گروه پنجم زندانیان اعتصاب غذا را ادامه می‌دهند.

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی برای پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و نقض گسترده حقوق زندانیان سیاسی از ٢٧ نوامبر در زندان‌های رژیم اشغالگر ترک آغاز شده بود.

'تا تحقق خواسته‌هایمان عقب‌ نخواهیم نشست'

دلبر تانرقوغلو از زندانیان اعتصاب ‌کننده در زندان زنان سینجان در پیامی می‌گوید:

"هدف ما پایان دادن به حصر رهبرمان و آزادی فیزیکی وی است. رهبرمان بیش از هر فرد دیگری حق دارد در میان خلق خود زندگی کند. برای این امر آنچه که از دست ما برآید انجام می‌دهیم. تا تحقق خواسته‌هایمان عقب‌ نخواهیم نشست. ما بر این باوریم که این اعتصاب غذا نتایج بزرگی و پیروزمندانه‌ای را با خود به همراه خواهد آورد. باید همه دست به کار شوند. ما با همدیگر می‌توانیم این وظیفه را به انجام رسانیم و به پیروزی دست یابیم."