اعتصاب غذای زندانیان در ۵٩مین روز ادامه دارد

​​​​​​​مقاومت اعتصاب غذای نامحدود زندانیان سیاسی که با هدف شکستن حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و پایان دادن به نقض گسترده حقوق بشر در زندان‌های رژیم ترکیه آغاز شده بود در ۵٩مین روز خود ادامه دارد.

زندانیان سیاسی پرونده پ.ک.ک و پاژک از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰ با هدف پایان دادن به حصر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان که مدت ۲۱ سال است در گروه F زندان فوق امنیتی امرالی محبوس می‌باشد و همچنین برای محکوم نمودن نقض حقوق بشر در زندان‌ها، اعتصاب غذای نامحدود را آغاز نمودند. این اعتصاب با پیوستن دوازدهمین گروه اعتصاب کنندگان ادامه دارد و ۵٩ روز را پشت سر گذاشته است.

 مخمور

 در کمپ پناهجویان مخمور در مخالفت با حصر امرالی با پیشاهنگی شورای عشتار از ۱۸ دسامبر ۲۰۲۰ اعتصاب غذا آغاز شده است. اعتصاب در محل سازمان اداره‌ی خانواده‌ی شهدا در مخمور ادامه دارد و ۳٨ روز را پشت سر گذاشته است.

 یونان

 در کمپ پناهجویان لافیرو در یونان برای پایان دادن به حصر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و حمایت از اعتصاب غذا در زندان‌ها، اعتصاب غذا با پیشاهنگی جنبش جوانان انقلابی ت.ج.ش و جنبش زنان کوردستان در اروپا (ت.ژ.ک اروپا) و مرکز روشنفکری کوردستان انجام شده و ۲١ روز را پشت سر گذاشته است.