اعتصاب غذای زندانیان سیاسی شمال کوردستان و ترکیه در ١۶مین روز ادامه دارد

اعتصاب غذای زندانیان پرونده پ.ک.ک و پاژک در زندان‌های رژیم ترکیه که در محکومت حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد از ٢٧ نوامبر آغاز شده بود در ١۶مین روز خود ادامه دارد. گروه چهارم اعتصاب غذا را دور گرفته است.

زندانیان پرونده پ.ک.ک و پاژک در زندان‌های رژیم اشغالگر ترکیه از ٢٧ نوامبر در محکومیت حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و فشار و ظلم در زندان‌های ترکیه دست به اعتصاب غذا زدند. این اعتصاب وارد ١۶مین روز خود شده و چهارمین گروه آنرا ادامه می‌دهند.

زندانیان اعتصاب کننده در پیامی به خارج از زندان اعلام کرده‌اند که فشار و زورگویی سطح ستم سال‌های دهه ١٩٩٠ را پشت‌سر گذاشته‌اند و می‌افزایند: "شما تاکنون نتوانسته‌اید ما را تسلیم بگیرید و از این پس هم نخواهید توانست. شما نخواهید توانست ما را از میان بردارید، نتوانستید خورشید را از ما بگیرید و نخواهید توانست". در ادامه پیام آمده است که اعتصاب غذای زندانیان تا فروپاشیدن کامل حصر ادامه خواهد داشت.