بیانیه فدراسیون جوامع آزاد مزوپتامیا در NRW: علیه غصب اراده خلق به خیابان‌ها می‌آییم

فدراسیون جوامع آزاد مزوپتامیا در NRW بر علیه کودتای حزب عدالت و توسعه در وان بیانیه‌ای کتبی صادر نموده و از همه خواست تا علیه این بی‌عدالتی وارد میدان شوند.

فدراسیون جوامع آزاد مزوپتامیا در NRW(FED-MED NRW) بیانیه‌ای کتبی در رابطه با کودتای حزب عدالت و توسعه در وان منتشر کرد.

این بیانیه به شرح زیر است:

«تصرف و مداخله علیه فرآیندهای دموکراتیک میهن ما و اراده خلق، همه ما را غمگین کرده است.

به ویژه تصرف شهرداری‌هایی که توسط اراده آزاد خلق در انتخابات محلی ۳۱ مارس تعیین شده بودند، توسط دولت فاشیست آ‌ک‌پ و م‌ه‌پ باور ما به دموکراسی را متزلزل می‌کند.

اتفاقاتی که در وان، هیلوان، شرنخ، بدلیس، قرص و بسیاری جاهای دیگر رخ داد، ظلم و بی‌عدالتی بزرگی در حق دموکراسی و اراده خلق است.

دولت فاشیست آ‌ک‌پ-م‌ه‌پ با نادیده گرفتن حقوق دموکراتیک، شهرداران منتخب را از سمت خود برکنار کرده و قیم‌ها را به جای آنها منصوب می‌کند.

در این شرایط دشوار فراخوان ما به همه شهروندانمان این است:

از دموکراسی، اراده و آزادی خلق محافظت کنید! به خیابان‌ها بیایید و از حقوق دموکراتیک خود به قوی‌ترین شکل ممکن استفاده کنید. صدای خود را به گوش همگان برسانید، از شهرداران منتخب خود حمایت کنید.

فراموش نکنید، حفاظت و تقویت دموکراسی وظیفه مشترک ماست.

ما باید با هم علیه اقدامات غیرقانونی دولت فاشیست آ‌ک‌پ و م‌ه‌پ مبارزه کنیم.

در اتحاد و همبستگی از دموکراسی محافظت شده و به اراده خلق احترام گذاشته می‌شود. همه اعضای شوراها و کمون‌های فدراسیون ما بیایید برای صلح و ثبات میهنمان، از دموکراسی، آزادی و عدالت پشتیبانی کنیم . ما با هم قوی هستیم، با هم پیروز خواهیم شد.»