در آنکارا زنان برای جولمرگ تحصن کردند

کنش تحصن از سوی پلتفرم زنان آنکارا در مقابل شهرداری چانکارا که علیه مصادره شهرداری جولمرگ آغاز شده بود، در دومین هفته خود ادامه دارد.

با فراخوان پلتفرم زنان آنکارا و با شعار ‌«زنان برای جولمرگ در تحصن هستند» علیه مصارده شهرداری جولمرگ کنش تحصن آغاز شده بود، این کنش در دومین هفته تداوم یافت. زنان در مقابل شهرداری چانکارا گردهم آمدند، پلاکارت‌هایی با عنوان ‌«زنان برای جولمرگ در تحصن هستند» را برافراشته و شعارهای ‌«ژن ژیان آزادی» و ‌«زنده‌باد مقاومت جولمرگ» را سردادند.

به عنوان پلتفرم، فاطمه تولوم اَریولداش سخنرانی کرد. اریولداش بیان کرد که حکومت از شکست خود در انتخابات درس‌های لازم را نگرفته و گفت‌: ‌‌‌«اهالی شهر وان با مقاومت خود سیاست‌های مصادره کردن را شکست دادند. حکومت بجای اینکه مسئله کورد را به هیافت برساند، قیم انتصاب می‌کند و مسئله کورد را ژرف‌تر می‌کند. حکومت آک‌پ بخوبی باید بداند که نمی‌تواند قیم‌ برای اراده زنان انتصاب کند. شهرداری مشترک خط بنفش ما است و همیشه از آن محافظت خواهیم کرد.‌»

اریولداش علیه مصادره، فراخوان گسترش مبارزه را داد.

کنش تحصن با سردادن شعارهای ‌«ژن ژیان آزادی» و ‌«زنده‌باد مقاومت جولمرگ» ادامه داشت.