درخواست وکلا برای ملاقات با اوجالان

وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای دیدار از زندان جزیره امرالی درخواستی را به مقامات قضایی بورسا تحویل دادند.

عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد از سال ١٩٩٩ (١٣٧٧) تاکنون در زندان فوق امنیتی گروه F در جزیره امرالی زندانیست.

نوروز اویسال، فایق اُزگور أرول، جنگیز یورکلی و مظلوم دینچ وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای انجام ملاقات با موکلشان به دادستانی جمهوری در شهر ساحلی بورسا-ی ترکیه مراجعه کردند.

رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان به بهانه تألیف کتاب «نقشه‌ راه» که آنرا به عنوان دفاعیات خود در ٢٣ سپتامبر ٢٠٠٩ به دادگاه حقوق بشر اروپا ارائه کرده بود به شش ماه ممنوعیت ملاقات با وکلا از سوی دادگستری تُرک محکوم شده است.