گرامیداشت یاد و خاطرە ویسی تاش و محمد آکار در ژنو

فعالان کوردستانی در ژنو یاد و خاطرە ویسی تاش و محمد آکار را کە در اعتراض بە انزاوی رهبر خلق کورد خود را بە آتش کشیدە بودند در ژنو گرامی داشتند.

در چارچوب کارزار زمان آزادی فرا رسیدە است، در راستای تامین آزادی فیزیکی رهبر آپو . کوردستانیان از ٢٥ ژانویە ٢٠٢١ تمامی روزهای چهارشنبە در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تحصنی را برگزار کردەاند. در این تحصن کوردستانیان هر چهارشنبە در خیمەای کە بە این منظور بر پا داشتەاند، تحصن کردە و در رابطە با افکار رهبر خلق کورد و تاکید بر آزادی وی با رسانەها و افکار عمومی گفتگو می کنند.

در تحصن روز گذشتە، یاد و خاطرە ویسی تاش و محمد آکار کە در اعتراض بە انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد خود را بە آتش کشیدە بودند، گرامی داشتە شد. این مراسم با برگزاری یک دقیقە سکوت بە احترام جانباختگان راە آزادی  آغاز شد. در این تحصن با برافراشتن تصاویر رهبر خلق کورد و تصاویری حاکی از جنایات دولت ترک،  اردال آتاسوی ریاست مشترک مرکز جامعە دمکراتیک کورد، اردال آتاسوی سخنرانی کردە و یاد و خاطرە تاش و آکار را گرامی داشت.

در این سخنرانی آتاسوی اظهار داشت کە بە سالگرد توطئە بین المللی نزدیک می شویم و در این بارە افزاود: سازمان ملل متحد و دولتهای غربی کە این توطئە را طراحی و اجرا کردەاند، امروزە در مقابل انزوای تحمیلی بر رهبریمان، در مقابل جنایات ضد بشری کە علیە خلق کورد صورت می گیرد، سکوت کردە اند.

آتاسوی در ادامە افزاود: نیروهای اشغالگر امروز در مقابل برخودان گریلاهای آزادی شکست خوردە و لازم است کە طراحان و مجریان آن بە خوبی بدانند کە سال ٢٠٢٣ را بە سال آزادی خلق کورد و رهبریمان تبدیل می کنیم. ما بە نمایندگی از خلق کورد با چنین درکی عمل کردە و بار دیگر تعهدمان را بە تداوم مسیر شهدا ابراز میداریم.

بعد از سخنرانی اتاسوی، نمایندە روابط خارجی شورای دمکراتیک کورد در سویس، رمضان بیتار متن سخنرانی را بە زبان فرانسوی قرائت کرد.