همه جای وان میدان مقاومت است

در بسیاری از مناطق وان راهپیمایی‌ها و کنش‌های علیه کودتای انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در جریان است.

در مقابل اشغال و غصب اراده خلق وان توسط حزب عدالت و توسعه، مردم در بسیاری از نقاط شهر دست به مقاومت زدند.

مغازه‌ها در شهر باز نشده‌اند و راهپیمایی‌ها از ۷ نقطه شروع شده‌ است. صدها نفر شعار «عبدالله زیدان افتخار ماست» را سر می‌دهند.

در برخی نقاط پلیس به مردم حمله کردند، در مقابل خلق هم مقاومت کرده‌اند.

جمعیت به سمت خیابان جمهوریت که در محاصره است حرکت کردند.

پلیس با گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب پاش به مردم حمله می‌کند.

مقاومت مردم در برابر حملات همچنان ادامه دارد. از بسیاری نقاط، جمعیت به سمت خیابان جمهوریت در حرکت هستند.