حمله‌ی ۳۰ فاشیست تُرک به ۳ جوان کورد در آنکارا

یک گروه شامل ۳۰ فاشیست ترک در مقابل ساختمان دانشگاه آنکارا به سه جوان کورد حمله کردند. یکی از این جوانان کورد که به آنها حمله شده بود، عیسی کوک بود که پیشتر نیز هدف فاشیست‌های ترک قرار گرفته بود

گروهی شامل ۳۰ فاشیست ترک راه را بر ۳ جوان کورد که از مقابل دانشگاه آنکارا می‌گذشتند بستند و یکی از این جوانان با نام ک.ی را با چاقو زخمی کردند.

ک.ی که با چاقو زخمی شده بود، به بیمارستان منتقل شد. زخم وی نسبتاً عمیق بوده و در بیمارستان بخیه شد. دو جوان دیگر جراحات سطحی برداشته‌اند.

پلیس به محل حادثه‌ای که این گروه فاشیست به جوانان کورد حمله کرده و آنها را زخمی کرده بودند رسید. ‏د.یو و م.یو توسط پلیس به مرکز پلیس بیرول ازتک منتقل شده و در آنجا نگه داشته شدند، اما هیچ کس دستگیر نشد. پس از گرفتن اظهارات توسط پلیس به بهانه‌ی آنکه "هیچ حادثه‌ی دیگری روی ندهد"، این گروه فاشیست به مرکز پلیس منطقه اسعد برده شدند.

جوانانی که به آن‌ها حمله شده بود، تاکنون در مرکز پلیس بیرول ازتک نگه داشته شده‌اند.