کمال شاهو گریلای روژهلات: پیروزی از آن ماست

گریلای یگان‌های مدافع روژهلات کوردستان از تمامی جوانان کورد دعوت کرد برای مقابله با رژیم‌های استعمارگر و اشغالگر حاکم بر کوردستان به نیروهای گریلا ملحق شوند.

کمال شاهو عضو یگان‌های مدافع روژهلات کورستان (YRK) در منطقه هورامان متولد شده و پس از آشنایی با نیروهای گریلا، در هورامان به صفوف گریلا پیوسته است. شاهو در گفتگو با خبرگزاری فرات به حملات رژیم‌های اشغالگر به کوردستان و مقاومت خلق کورد می‌پردازد.

گریلا کمال شاهو حملات اشغالگرانه به خاک کوردستان را تداوم سیاست نابودی ملت کورد می‌داند و می‌افزاید:"ما در مرحله‌ای بسر می‌بریم که دشمنان از تمامی جبهه‌‌ها به سرزمین‌مان حمله‌ور شده‌اند. حملات اشغالگران و جانیان با همکاری نیروهای خودفروش کورد همراه هستند. همچنانکه می‌بینیم در هر چهار بخش کوردستان حمله به خلقمان ادامه دارد و بر شدت حملات افزوده می‌شود. این نیز به شیوه‌ای واضح در روژاوا، در روژهلات، در باکور و باشور کوردستان قابل مشاهده است. اگر یک کورد خودفروش نباشی هدف حمله دشمنان قرار می‌گیری. اشغالگران تنها به حملات نظامی بسنده نمی‌کنند، بلکه در زمینه سیاسی، اجتماعی و بیش از همه در حوزه فرهنگی به حمله دست می‌زنند. ما شاهد بودیم که پس از حمله به مناطق کوردستان چگونه به تغییر دمگرافی در آنها می‌پردازند."

شاهو خاطرنشان کرد که آنان همچون گریلاهای جنبش آزادیخواهی با تمامی توان خود و با روحیه‌ای فدایی و آپویی در مقابل حملات اشغالگران ایستادگی می‌کنند و برای دفاع از خلق کورد و صیانت از کوردستان جنگ مرگ و زندگی را به پیش می‌برند.

گریلا شاهو در ادامه سخنان خود تمامی جوانان کورد را فراخواند تا با پیوستن به صفوف جنبش آزادیخواهی کوردستان دوشادوش نیروهای گریلا از ملت کورد و خاک کوردستان دفاع کنند.

شاهو به جوانان کورد گفت:"خلق کورد در چهاربخش کوردستان هدف حملات نابودگرانه‌ای قرار گرفته است، بپاخیزید و به این حملات پاسخ دهید. خلق کورد به این دلیل هدف حمله قرار گرفته زیرا دارای اراده، دارای اندیشه و فلسفه است. خلق کورد در سایه رهبر آپو به آگاهی و فلسفه دست یافته است. برای همین لازم است جوانان نجیب از خاک کوردستان و ملت کورد صیانت به عمل آورند تا زندگی آزاد و شرافتمندانه دست یابند. این نیز تنها با درپیش گرفتن راه کوهستان‌های آزاد و شرکت در صفوف گریلا میسر است. برای اینکه در تحقق آرمان آزادیخواهی ملت کورد نقش داشته باشید و ضامن آینده آزاد کوردستان باشید لازم است که به صفوف گریلا ملحق شوید. ما نیروهای گریلا به توانایی خود و پیروزی در این راه ایمان داریم. پیروزی در دستان ما قرار دارد."

گریلا شاهو در پایان ترانه‌ای را به زبان مادری خود -زبان هورامی- به خلق کورد تقدیم کرد.