کنگرە خلق: مبارزە بی امان ما ادامە پیدا خواهد کرد

کنگرە خلق ٤٤ سالگرد تاسیس حزب کارگران کوردستان را شادباش گفتە و اعلام نمود کە زمان ازادی رهبر خلق کورد و خلقهای کوردستان فرا رسیدە است. بە همین منظور خواهان ادامە مبارزە بدون وقفە و بی امان خلق شدە است.

کنگرە خلق ٤٤ سالگرد تاسیس حزب کارگران کوردستان را شادباش گفتە و اعلام نمود کە زمان ازادی رهبر خلق کورد و خلقهای کوردستان فرا رسیدە است. بە همین منظور خواهان ادامە مبارزە بدون وقفە و بی امان خلق شدە است.

هیات ریاست کنگرە خلق بە مناسبت ٤٤ سالگرد تاسیس حزب کارگران کوردستان بیانیەای را صادر کرد.

در ابتدای این بیانیە آمدە است  سالروز تاسیس حزب کارگران کوردستان را نخست بە رهبر آپو، هوالان کوهستان، زندان، کسانی کە در داخل و خارج از میهن برخودان می کنند، بە خلق کوردستان و دوستانمان در میدانهای جهانی  و خصوصا خانوادە شهدا شادباش می گوییم.

در این بیانیە با گرامیداشت یاد و خاطرە شهیدان حقی کارر، مظلوم، فرهاد، خیری، کمال، بریتان، زیلان، سارا و روکن، تمام شهدای پ.ک.ک، شهدای زاپ و آواشین و متینا گرامی داشتە شدە و آمدە است کە: زمان تحقق آرمانهای شهدا رسیدە است.

پ.ک.ک حاصل مبارزە رهبر آپو بودە و هم اکنون ما پنجاهمین سالگرد آن را گرامی میداریم. پیش از آغاز مبارزە رهبر آپو تاریخ کوردستان بە دلیل شکستها، تسلیم شدنها، خیانت، نا امیدی و بە دلیل سرکوب تیرە و تار شدە بود. شاهد فرار از کوردستان بودیم. مبارزە رهبر آپو، عدم پذیرش این رویە و مداخلە در چنین وضعیتی است.

تاسیس پ.ک.ک بە معنای زادروز کورد آزاد است

مبارزە رهبر آپو برای خلقهای کوردستان در برابر تاریکی و گام برداشتن بە سوی روشنی و رهایی از نابودی و قدم نهادن بە سوی موجودیت است. خلق کورد توسط پ.ک.ک سازماندهی شد، آموزش یافت و از طریق آن انقلابی اجتماعی صورت گرفت. امید و اعتماد را در میان خلق ایجاد کرد. با پرورش دادن دوستی خلق و میهن، برای آزادی روح فدایی، روح کورد آزاد ایجاد شد. بە همین دلیل سالروز تاسیس پ.ک.ک بە معنای زادروز کورد آزاد است.

حزب کارگران کوردستان، حزب زنان است. زن کورد با رهبر آپو و پ.ک.ک واقعیت خود را شناخت، با انقلابی اجتماعی، با اندیشە آزادی زنان، با تبدیل شدن زنان بە ارتش و حزب زنانە، زن کورد بە پیشاهنگ انقلاب آزادی خلقهای کوردستان بدل شد. انقلاب زنان از کوردستان آغاز شد و در خاورمیانە و سراسر جهان گسترش پیدا کرد.

با پیشاهنگی رهبر آپو و حزب کارگران کوردستان، انقلاب آزادی در خاورمیانە موازنەای جدید ایجاد کرد، بە همین دلیل هم بود کە نیروهای توطئەگر با بە اسارت گرفتن رهبر آپو در این روند مداخلە کردند. اما علاوە بر آن نیز نتوانستند مبارزە و تلاشهای رهبر آپو را متوقف کنند.

رهبر آپو با پارادایم آزادی بە توطئەگران پاسخ داد، در مقابل مدرنیتە سرمایەداری با مدرنیتە دمکراتیک و در مقابل سیستم ملت-دولت، با سیستم ملت دمکراتیک برای زن، اعتقاد، خلق و طبیعت و برای آزادی تمام بشریت، زادروزی جدید را آغاز کرد.

با انقلاب روژاوا، پارادایم رهبر آپو طنین انداز گردید. با رهبری زن، خلقهای باکور و روژهلات سوریە با دین و اعتقادات جداگانە، با هم سیستمی دمکراتیک و آزاد را ایجاد کردند. صدها سال است کە بە دلیل جنگ حاکمیت و اقتدارطلبی میان خلق و ادیان مختلف، خاورمیانە بە میدانی خونین بدل شدە است. اما در روژاوا بە دلیل برخورداری از پارادایم رهبر آپو با پیشاهنگی زنان، خلق و اعتقادات جداگانە در مسیر یک زندگی آزاد و دمکراتیک گام گذاشتەاند.

رویە نظامی و سیاسی دولت ترک دچار فروپاشی شد

دولت فاشیست ترک با شکست داعش و پیروزی انقلاب روژآوا، تلاش کرد با استفادە از تکنولوژی گریلا را بە شکست بکشاند. اما گریلا هم با رویە جدیدی رویکرد جدید دولت ترک را خنثی کرد. رویە نظامی-سیاسی دولت ترک در کوردستان و در مقابل خلق کورد و گریلا در هم شکست. بە همین دلیل با استفادە از سلاح شیمیایی میخواهند جنگی پلید را بە بر گریلا تحمیل کنند. اما برغم همکاریهای ناتو و پارت دمکرات کوردستان، رژیم فاشیست ترک نمیتواند بە هیچ نتیجەای دست پیدا کند.

از آنجا کە رویە سیاسی و نظامی دولت ترک در مقابلە با خلق کورد و پ.ک.ک بدون نتیجە ماندە است، با استفادە از عملیات انحرافی انفجار در میدان تاکسیم، کە عمل خود آنان محسوب می شود، تلاش کردند با حملات خود در ١٩ نوامبر بە باشور کوردستان و روژآوا، دستور کار جدیدی را خلق کنند. خلق و دوستان خلق کورد بە خوبی بدانند کە تا زمانیکە رژیم فاشیست در هم نشکند، این حملات دشمنانە ادامە پیدا می کنند. لازم است کە ما بر اساس در هم شکستن فاشیسم بە مبارزەای بی امان برای شکست دولت فاشیست بسیج شویم.

نیروهای گریلا با برخودان تاریخی و بدون نظیر خود، در طول ٥٠ سال مبارزە رهبر آپو، با درهم شکستن رژیم فاشیست دولت ترک، آزادی رهبر آپو را بە عنوان هدفی برای خود معرفی کردە است. درهم شکستن فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ برای تمام بخشهای کوردستان بە معنای آغازی جدید خواهد بود. با در هم شکستن آ.ک.پ/م.ه.پ خط خیانتی کە بە سرطان خلق کورد تبدیل شدە است نیز از میان می رود.

زمان آزادی رهبر آپو و خلقهای کوردستان فرا رسیدە است

در پنجاهمین سالگرد آغاز مبارزە رهبر آپو، ترکیە، ایران، عراق و سوریە در بحرانی سنگین بە سر می برند. پارادایم رهبر آپو بە دلیل پیشاهنگی زنان با شعار ژن، ژیان، آزادی در روژهلات کوردستان، ایران و خاورمیانە و تمام جهان بە امیدی بدل شدە است. برای آزادی خلقهای کوردستان و دمکراتیزاسیون در منطقە، بیش از هر زمان دیگری فرصت و امکانات مهیا شدە است.

بە همین دلیل ما اعلام می کنیم کە دیگر زمان آزادی رهبر آپو و خلقهای کوردستان و دمکراسی خلقها فرا رسیدە است. بە عنوان معیار اصلی ما برای پیروزی، در این برهە لازم است کە خلق و دوستان خلق کورد، برای آزادی رهبر آپو، درهم شکستن فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ، در مقابل استفادە از سلاحهای شیمیایی دولت ترک علیە نیروهای گریلا و نیز سکوت اروپا، بیش از هر زمان دیگری تمام امکانات خود را بکار گیرند.  پنجاهمین سالگرد مبارزە رهبر آپو و پ.ک.ک را بە سال آزادی و دمکراسی خلقها بدل کنیم.

بر همین اساس ما بار دیگر سالگرد تاسیس حزب کارگران کوردستان را بە رهبر آپو، تمام هوالان، خلقهای کوردستان و دوستان انترناسیونالیستمان شادباش گفتە و برایشان آرزوی موفقیت داریم.