کنگرە ملی کوردستان: لازم است بە موقعیت سیاسی ایزدیان اعتراف شود

کنگرە ملی کوردستان اعلام نمود کە مجلس فدرال آلمان بە منظور بە رسمیت شناختن نسل کشی ایزدیان تصمیم مهمی را اتخاذ کردە است، اما این تصمیم بە تنهایی کافی نیست.

کنگرە ملی کوردستان اعلام نمود کە مجلس فدرال آلمان بە منظور بە رسمیت شناختن نسل کشی ایزدیان تصمیم مهمی را اتخاذ کردە است، اما این تصمیم بە تنهایی کافی نبودە و لازم است مسالە ایزدیان بە طور کامل حل شدە و جایگاە سیاسی و امنیتی شنگال بە رسمیت شناختە شود.

شورای کنگرە ملی کوردستان با انتشار بیانیەای اعلام نمود کە مجلس فدرال آلمان حملە بە ایزدیان را بە عنوان نسل کشی بە رسمیت شناختە است و اتخاد چنین تصمیمی بە مهم ارزیابی می شود، اما تا کنون موقعیت سیاسی شنگال بە رسمیت شناختە نشدە است و امنیت ایزدیان تامین نشدە است و حملە بە آنان میتواند بار دیگر تکرار شود.

بیانیە شورای کنگرە ملی کوردستان بە شرح زیر است:

کنگرە ملی کوردستان تصمیم شورای اتحادیە اروپا و ١٠ دولت، مجلس فدرال آلمان را کە در سال ٢٠١٤ حملە بە خلق ایزدی ما را بە عنوان ژنوساید پذیرفتند، مهم ارزیابی می کند.

در سال ٢٠١٤ خلق ایزدی ما از سوی داعش با حملەای نابودگرانە مواجە شد. هدف از این حملە نابودی تمام خلق ایزدی ما بود و البتە در این راە داعش از همکاری برخی از کشورهای منطقە نیز برخوردار بود.

در این راستا، مجلس آلمان با بە رسمیت شناختن نسل کشی ایزدیان تصمیم مهمی را اتخاذ نمودە است اما برای حل مسئلە و از میان برداشتن مسائل موجود کافی نمی باشد. خواست و انتظار ما بە عنوان کنگرە ملی کوردستان در وهلە نخست از سازمان ملل متحد، اتحادیە اروپا و تمام سازمانها و نهادهای بین المللی تصمیم گیر این است کە بر اساس نسل کشی خواندن این رویداد، این گام بە تنهایی کافی قلمداد نشود. در همین رابطە لازم است کە تصمیمات دیگری نیز بر اساس نحوە و مکانیزم پیشگیری از تکرار نسل کشی اتخاذ شدە و نیز ضررها و آسیبهای وارد آمدە نیز جبران شوند. امنیت و جایگاە سیاسی خلق ایزدی ما نیز تامین شود.

کنگرە ملی کوردستان از سازمانها و نهادهای بین المللی انتظار دارد کە در این مسیر گام برداشتە و همانگونە کە با خلقهای دیگر متحمل نسل کشی برخورد شدە است بە همان نحو نیز با خلق ایزدی ما برخورد کند:

امنیت ایزدیان در شنگال و در کشورهایی کە در آن ساکن هستند را تضمین نماید.

ارادە خلق ایزدی و جایگاە رسمی سیاسی برای منطقە شنگال تامین شود.

دادگاهی افراد داعشی و نیز نیروهایی کە در این نسل کشی دست داشتەاند، در دیوان عدالت پذیرفتە شدە و این افراد دادگاهی شوند.

شنگال و مناطقی کە ایزدیان در آن ساکن هستند، در مقابل حملات و بە ویژە حملات ترکیە حفاظت شوند.

بە منظور آبادنی و توسعە شنگال، پروژەای بین المللی با همکاری و پیشگامی ساکنان شنگال آغاز شود.

امکان بازگشت آوارگان ایزدی بە خانە و کاشانە خود فراهم شود.