پ.د.ک ۱۰۰۰ نظامی دیگر روانه‌ی چومان و حاجی عمران کرد

پارت دمکرات کوردستان در راستای تحمیل جنگ کوردکشی نیروهای بیشتری را روانه‌ی چومان و حاجی عمران می‌کند، در همین چهارچوب بیشتر از ۱۰۰۰ نیروی مسلح دیگر را با سلاح سنگین روانه‌ی مرزها کرد.

پارت دمکرات کوردستان (پ.د.ک) به انتقال نیرو به نزدیکی مناطق حفاظت شده‌ی مدیا ادامه می‌دهد.

در این رابطه یک شاهد عینی در شهرک چومان به روژنیوز گفت: شب گذشته تعداد زیادی نیروی مسلح وابسته به پ.د.ک به شهرک چومان و حاجی عمران رفته‌اند. وی در ادامه گفت، تعداد این نیروها بیشتر از ۱۰۰۰ تن بوده و همه در خودروهای نظامی بوده و دو توپ به همراه داشته‌اند.

این منبع همچنین گفت که همه‌ی سنگرهای قدیمی مناطق قسره توسط نیروهای مسلح پر شده است و حتی تعداد نیروها آنقدر زیاد است که تعدادی از آنها در چادر به سر می‌برند.