پیام شادباش حزب دمکراتیک خلق‌ها و حزب مناطق دمکراتیک به مناسبت اول ماه مه

حزب دمکراتیک خلق‌ها و حزب مناطق دمکراتیک به مناسبت اول ماه مه پیامی را منتشر کردند و در اعتراض به استثمار، خواهان گسترش مبارزه شدند.

حزب دمکراتیک خلق‌ها و حزب مناطق دمکراتیک به مناسبت اول ماه مه با انتشار پیامی اول ماه مه، روز جهانی کارگران را به تمام زحمتکشان و کارگران شادباش گفتند. هر دو حزب در پیام خود ضمن اشاره به سیاستهای اقتدارگرایانه ا.ک.پ علیه کارگران و زحمتکشان خواستار گسترش مبارزه شدند.

پیام شادباش حزب مناطق دمکراتیک

حزب مناطق دمکراتیک در بیانیه خود با اشاره به ممنوعیت سندیکاها و مبارزه دمکراتیک اعلام داشت: در مرحله‌ای که تمام تلاش‌ها و مبارزت دمکراتیک تروریزه می‌شوند و بحران اقتصادی میلیونها نفر را به مرزهای گرسنگی فراخوانده است، از اول ماه مه استقبال می‌کنیم. خواست‌ها و مطالبات کارگران را به بهانه پاندمی نادیده می‌گیرند. کشور را به عنوان یک شرکت اقتصادی مدیریت می‌کنند، با تانک و توپ به خلق کورد حمله می‌کنند و با چماق نیز کارگران را مورد حمله قرار می‌دهند. حاکمیت برای تداوم بقای خود و حراست از قصرهای خود دست به این اقدامات می‌زند. ما می‌دانیم که با این قادامات تلاش دارند تا خواست‌های طبقه کارگر و مخالفان را تضعیف کنند. به امید گسترش مبارزه علیه استثمار، اول ماه مه را شادباش گفته و امیدواریم سازماندهی گسترش پیدا کند.

پیام حزب دمکراتیک خلق‌ها

حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز در پیام خود با اشاره به حملات حاکمیت به کارگران پیام خود را به مناسبت اول ماه مه منتشر کرد. در این پیام امده است که آ.ک.پ/م.ه.پ برای استقرار سیستم جدید خود گام به گام به پیش می‌روند. از گذشته تا کنون علیه کارگران، زحمتکشان، زنان، کورد و خلق‌های دیگر در این جغرافیا سنت فشار و سرکوب، نسل کشی و قتلعام را به پیش برده‌اند. برای کار، نان و عدالت و آزادی از همه می‌خواهیم که بر اساس روح اول ماه مه به مبارزه دست بزنند.