شماره ٣۴ نشریه «زنان شرق» با محوریت مسئله اعدام در رژیم ایران + دانلود نشریه

شماره ٣۴ نشریه‌ی «زنان شرق» ارگان رسانه‌ای جامعه زنان آزاد روژهلات کوردستان منتشر شد.

جامعە زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) بە مناسبت کارزار"علیە اعدام و نسل‌کشی زنان، زمان دفاع از زندگی آزاد فرا رسیدە" نشریەی «زنان شرق» شمارە ٣۴ را با محوریت اعدام و آمار اعدامیان و بە خصوص اعدام زنان در ایران و روژهلات کوردستان ‌را در ١٣ آذر مصادف با ٣ دسامبر منتشر کرد. هیئت تحریریەی زنان شرق در این شمارە از نشریە بە تاریخچە اعدام در ایران و روژهلات کوردستان می‌پردازد و آمار اعدامیان زن در مدت ۴٢ سال حاکمیت رژیم استعمارگر اسلامی ‌را مورد تحلیل و تفسیر قرار می‌دهد.

در این شمارە از نشریە؛ رهنمود رهبر آپو در مورد سوسیالیسم، سیاست، هنر، فرار از خویشتن و ایران دمکراتیک، برگرفتە از تحلیلات رهبر آپو و همچنین پرسپکتیو کژار در مورد بمباران‌های ایدئولوژیک و آسمیلاسیون فرهنگی، مارژینال شدن و قتل‌عام می‌باشد که دشمن(تمدن مرکز‌گرا که امروز در شخص امپریالیست‌های جهانی و دولت-ملت خود را سازماندهی نموده و در تمام جامعه پراکنده شده است) با هدف تسخیر و تسلیم جامعه در ابعاد ریزتر و ظریف‌تر به خورد جامعه می‌دهد که در صورت قبول نکردن و مقاومت نمودن نیز از تحمیل فشارهای وحشیانه‌ی آشکار بر خلق دریغ نمی‌کند. در شماره تازه زنان شرق، مصاحبه‌ای با سیلی غفار عضو حزب همبستگی افغانستان در مورد کارزار کژار و وضعیت زندانیان زن افغانستان در زمینه دفاع ذاتی منتشر شده است. همچنین اعدام در ۴٢ سال حاکمیت رژیم اسلامی ایران،  و در آخر اعدام سکتەی انسانیت و ... را می‌خوانیم.

برای دریافت و مطالعه این شمارە از زنان شرق [اینجا] کلیک کنید.