شماره‌ی‌ ۹۱ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد + دانلود نشریه

آلترناتیو در این شماره به واکاوی رویدادهای سیاسی و اجتماعی سال ۲۰۲۰ در ایران و روژهلات کوردستان پرداخته شده است

شماره‌ی‌ ۹۱ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک منتشر گردید.

آلترناتیو در این شماره به واکاوی رویدادهای سیاسی و اجتماعی سال ۲۰۲۰ در ایران و روژهلات کوردستان پرداخته شده است. بخشی از این نشریه به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در کنار مسائل زنان اختصاص دارد. در بخش دیگر به اقتصاد مقاومتی در ایران و تبعات آن و بودجه‌ی سال ۱۴۰۰؛ و با توجه به تشدید سرکوب دولتی و افرایش آمار اعدام و دستگیری‌های گسترده در ایران و روژهلات کوردستان به بررسی آماری و تحلیلی سیاست‌های قضایی حاکمیت ایران پرداخته شده است.

 برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی ۹۱ لطفا کلیک نمایید.