سناریونویسی دو نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران برای خبرنگاران

سیصد خبرنگار با امضای بیانیه ای و با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات و سپاه، از مقامات حکومت ایران خواسته‌اند به‌جای سناریونویسی، روزنامه‌نگاران را آزاد کنند، زیرا آنها صرفا مسئولیت حرفەای خود را انجام دادند.

سیصد خبرنگار با امضای بیانیه ای و با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات و سپاه، از مقامات حکومت ایران خواسته‌اند به‌جای سناریونویسی، روزنامه‌نگاران را آزاد کنند، زیرا آنها صرفا مسئولیت حرفەای خود را انجام دادند. در این بیانیە همچنین آمدە است  کە الهه محمدی و نیلوفر حامدی پیش از برگزاری دادگاه علنی و پیش از ارائه هرگونه اسناد یا مدارک محکمه‌پسندی، مورد اتهام قرار گرفته‌اند.
به دنبال آنکه وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در بیانیه ای مشترک، دو خبرنگار خانم با اسامی نیلوفر حامدی و الهه محمدی را طعمه یک سناریوی ساختگی کردند، سیصد خبرنگار با امضای یک بیانیه مشترک خواستار آزادی آنها شدند. این دو زن خبرنگار از کارکنان روزنامه‌های داخلی شرق و هم‌میهن بوده اند.
 انجمن روزنامه‌نگاران در یک بیانیه به طرح اتهام علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی واکنش نشان داده و به نظام پیشنهاد میدهد که کلا روزنامه‌نگاری را ممنوع کند.

در رابطە این پروندە سازی، مدیر مسئول این روزنامه شرق اعلام کردە است اتهام آموزش خانم حامدی در خارج از کشور برای انتشار عکس و گزارش مرگ مهسا امینی کذب است، خانم حامدی در همه مراحل با من هماهنگ بودە است.