تنظیم ادعانامه علیه سه نفر از توهین کنندگان به لیلا گووَن

از مجموع افرادی که به لیلا گوون ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک توهین کرده بودند تنها علیه سه نفر ادعانامه تنظیم و پرونده قضایی برای آنها گشوده شده است، برای ارسوی دده از روزنامه نگاران روزنامه واکیت و ۲۳ نفر دیگر حکم برائت و عدم پیگری صادر شده است.

بازپرسی از ۲۶ شخصیتی که به لیلا گوون ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک توهین کرده بود خاتمه یافت. این افراد به دلیل این گفته لیلا گوون که اظهار داشته بود تا زمانیکه مسئله کورد وجود داشته باشد، خلق به نیروهای گریلا می‌پیوندند، برخوردها ادامه خواهند یافت و جنگ ادامه می‌یابد، به وی توهین کرده بودند.

در همین رابطه علیه مدیحه اولگون، بورجو ییلدریم و یاشار محمود تانر، هر سه روزنامه‌نگار پرونده‌ای قضایی گشوده شده است. همچنین ارسوی دده از نویسندگان روزنامه  و ۲۲ نفر دیگر که لیلا گوون را «خائن و بی‌شرف» خطاب کرده بودند، حکم برائت و عدم پیگیری صادر شد.

 غیر از این دو، افراد دیگری نیز به لیلا گوون توهین کرده بودند. بعد از آنکه ریحان یالچین داغ  و سردار چلبی از وکلای لیلا گوون  به دادستانی جمهوری در امد مراجعه کردند، علیه این افراد اعلام جرم نموده بودند. دادستانی در رابطه با ارسوی دده اعلام کرد که وی هیچ جرمی مرتکب نشده است و حکم به عدم پیگیری قضایی وی داد. همچنین دادستانی جمهوری نسبت به پیگیری قضایی ۲۲ شخص دیگر نیز دستور عدم پیگیری قضایی داد.

دادستانی جمهوری در رابطه با مدیحه اولگون، بورجو ییلدریم و یاشار محمود تانر، نیز اعلام نمود که این افراد به لیلا گوون توهین کرده و پرونده ای قضای علیه این سه نفر گشوده است. در ادعانامه برای این افراد از یک تا دو سال درخواست مجازات زندان شده است. دادگاه شعبه چهار آمد نیز این پرونده را برای دادگاهی پذیرفته است.