تولید یک اثر هنری جدید از سوی مرکز هنری ولات

مرکز هنری ولات در روژآوای کوردستان کە فعالیتهای هنری و فرهنگی را انجام میدهد، با تولید یک اثر هنری جدید، توجە مخاطبان را بە استفادە نظامیان ارتش اشغالگر ترک از سلاح شیمیایی علیە گریلا جلب میکند.

مرکز هنری ولات در روژآوای کوردستان با تولید یک اثر هنری تحت عنوان سریکانی و آواشین توجە مخاطبان را بە بمباران شیمیایی نیروهای گریلا و ساکنان سریکانی از سوی اشغالگران ارتش ترک جلب میکند. در این اثر برخودان خلق و نیروهای گریلا در تمام ابعاد زندگی، نشان دادە می شود.