یاد علی اسماعیل کورکماز در کنار مزار‌ش گرامی داشته شد

یاد علی اسماعیل کورکماز در کنار مزارش گرامی داشت شد. ریاست مشترک کل دم پارتی، تولای حاتم اوغوللاری در این مراسم یادبود شرکت کرد و گفت‌: ‌«ما قول می‌دهیم که به رویا‌های او عمل کنیم.»

مقاومت گزی

علی اسماعیل کورکماز در زمان کنش گَزی در اَسکی‌شهیر به قتل رسیده بود، یاد او در سالگرد به قتل رسیدنش گرامی داشته شد. به پیشاهنگی وقف علی اسماعیل کورکماز ‌‌(ALÎKEV) یک مراسم یادبود برگزار شد.

مراسم در آرامگاه اکینجی آسری منطقه آنتاکایای هاتای برگزار شد. ریاست مشترک کل حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها ‌(دم پارتی)، تولای حاتیم اوغوللاری. مادر و پدر علی اسماعیل،‌ اَمَل و ساپاه کورکماز. برادر علی اسماعیل، گورکان کورکماز و نمایندگان نهادهای جامه مدنی در این مراسم شرکت کردند.

مادر علی اسماعیل، امل کورکماز سخنرانی کرد و بیان داشت که زندگی کردن با یاد پسرش به او نیرو می‌بخشد. پدر علی اسماعیل، شاپاه کورکماز نیز سخنرانی کرد و از همگان تشکر نمود.

تولای حاتم اوغوللاری نیز در این مراسم سخنرانی ایراد کرد و به خانواده او تسلیت گفت و بیان داشت‌: ‌«علی یک فرزند خوش شانس بود. برای زنده نگه داشتن یاد او خانواده و بسیاری افراد دیگر رنجی عظیم دادند. برای اینکه افکار و یاد او همیشه زنده باشد افراد بسیاری تلاش کردند. علی و دیگر جان‌ها همه در گزی زندگی می‌کنند. گزی یک مقاومت بود که از شهرها، فرهنگ و تاریخ صیانت کرد. گزی مقاومتی برای آزادی بود. گزی قیام زنان،‌ جوانان برای آزادی و برابری بود. گزی قیام فقرا و زحتمکشان بود. آن مبارزه‌ای برای ترکیه بود، ایجاد جامعه‌ای انسانی و کشوری است که انسان‌ها بتوانند در آن زندگی کنند بود. ما قول می‌دهیم که به رویاهای آنان عمل کنیم.‌»

پس از سخنرانی‌ها، مراسم یادبود پایان یافت.