مسکوفیان: ترکیە ماشین کشتار است، باید برای خائنان حد ومرز گذاشتە شود

حمو مسکوفیان روزنامە‌نگار لبنانی اظهار داشت کە دولت اشغالگر ترک بە ماشین تخریب، تبعید و کشتار تبدیل شدە است. همچنین اظهار داشت کە باید برای خائنان حد و مرز گذاشتە شود.

دولت اشغالگر ترک و پارت دمکرات کوردستان حملات گستردە‌ای را بە مناطق حفاظتی میدیا آغاز کردە‌اند. خلق، سیاستمداران، روشنفکران و دانشگاهیان نسبت بە این حملە اظهار نارضایتی می‌کنند. در همین رابطە بسیاری از روشنفکران و آکادمیسینها و سیاستمداران عرب بیانیە‌های مشترکی را صادر کردە این حملە را محکوم کردە‌اند. حمو مسکوفیان از جملە روزنامەنگاران شناختە شدە است کە همراە با دانشگاهیان دیگر جهان عرب نسبت بە حملە ارتش اشغالگر ترک بە باشور کوردستان اعتراض کردە است.

مسکوفیان در گفتگویی با خبرگزاری هاوار ضمن اشارە بە تهدیدهای ترکیە اظهار داشت: در این دورە دشوار کە ناشی از جنگ روسیە با اوکراین است، ترکیە تلاش می‌کند از این وضعیت بهرەبرداری کند. دولت ترک در تدارک و برنامە‌ریزی برای حملە‌ای جدید، جنایات جدید علیە خلق‌های خاورمیانە و قفقاز برآمدە است.

حمو مسکوفیان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت کە اردوغان خود را مانند کبوتر آشتی می‌بیند، اما در واقع نیروی اهریمنی جنگ بودە و در ادامە افزود: او حملە بە باشور کوردستان و روژاوا را آغاز کردە است تا این مناطق را بە خاک ترکیە ملحق کند. و این اقدامات او ناشی از نوع بهرە‌برداری دولت ترک از رابطە با روسیە و آمریکا و تعریف نقش میانجیگری بین روسیە و آمریکا در جنگ اوکراین است.

مسکوفیان ضمن اشارە بە اعتراضات دانشگاهیان، مبارزان و نویسندگان و روشنفکران خاورمیانە بە اشغالگری‌های ترکیە خواستار اعتراض بە اقدامات ارتش اشغالگر ترک علیە خلق‌های خاورمیانە شدە و در این باره گفت: ترکیە نمی‌تواند نقش کبوتر آشتی را ایفا کند. بلکە این کشور ماشین جنگی است. خندەدار است کە برخی کشورهای اروپایی ادعا می‌کنند کە ترکیە کشوری آزادی‌طلب است. وی در خاتمە سخنان خود گفت: لازم است تمام نیروهای دمکرات در مقابل اردوغان و دولت ترک بپاخیزند. از طرف دیگر در میان خلق کورد هم خائنانی وجود دارند کە با دولت ترک همکاری می‌کنند، باید برای اقدامات خائنانە آنان هم حد و مرزی تعریف کرد.