حزب اتحاد دمکراتیک: نقش زنان، عامل پیروزی انقلاب دمکراتیک است

حزب اتحاد دمکراتیک ۸ مارس را به تمامی زنان جهان و در درجه نخست مادران شهدا تبریک گفته و اظهار داشته است که بدون حضور زنان که ضامن آزادی است، پیروزی امکان ندارد.

حزب اتحاد دمکراتیک به مناسبت ۸ مارس روز جهان زن بیانیه‌ای کتبی را منتشر نموده است، حزب اتحاد دمکراتیک در این بیانیه ۸ مارس را به جنبش و سازمانهای زنان و مادران شهدا تبریک گفته و اعلام داشته است که نقش زنان عامل پیروزی انقلاب دمکراتیک است.

متن بیانیه به این شرح است:

"انقلاب دمکراتیک که در شمال-شرق سوریه آغاز شد، امروز مایه مباهات و غرور ماست. زیرا انقلاب زنان آزاد و دمکراتیکی که زنان را از قید و بند محدودیتهای اجتماهی رها ساخته است. انقلاب زنان که نمایندگی انقلاب شمال-شرق سوریه را برعهده دارد، گامی بلند را در پیشرفت مبارزات زنان برداشته است.

حضور زنان امروزه در تمامی عرصه‌های مبارزه و تلاش همراه با پیروزی‌های بزرگ انقلاب شمال-شرق سوریه، نشانه‌ای است که زن در نهایت به رهایی دست یافته و اهداف انقلاب دمکراتیک را تحقق بخشیده و جامعه را به سوی تحول سوق داده و سطح دمکراتیزاسیون را ارتقا می‌بخشد. انقلاب زنان آزاد شمال-شرق سوریه را تبریک می‌گوییم. همچنین این روز را به تمامی زنان مبارزی که ارزشهای بشری و دمکراتیک را در میادین و عرصه های مبارزه حراست می‌کنند تبریک می‌گوییم. روز ۸ مارس را به تمامی زنان کارگر، اعضای رهبری تمامی نهادهای خودمدیریتی و سیاسی نیز تبریک می‌گوییم.

به این مناسبت تاریخی، یاد و خاطره رفقای مبارزمان را که جان خود را برای کسب حقوق زنان از دست داده‌اند، ساکینه، شیلان، لیلا، فیدان، زیلان، بارین، آرین، آمارگی، اورین و مادر عگید و تمامی دیگر رفقای مبارز را گرامی می‌داریم.

در خاتمه، ما به عنوان حزب اتحاد دمکراتیک با خلقمان، شهدا و مبارزانمان پیمان می‌بندیم که در مسیر آنها تا دست‌یابی به دمکراسی، پروژه رهایی زنان، حمایت از مبارزات زنان در تمامی جهان تا تحقق پیروزی و درهم شکستن ذهنیت اقتدارگرا و اسارت زنان، به مبارزه خود ادامه دهیم. اعلام می‌کنیم که بدون حضور زنان که ضامن آزادی است، پیروزی امکان ندارد."