اعلام هویت ٨ مبارز شهید نبرد ق.س.د علیه ارتش ترک و مزدورانش در عین ‌عیسی

نیروهای سوریه دمکراتیک (ق.س.د) هویت ٨ مبارز خود را که در مقاومت علیه حمله اشغالگرانه ارتش ترک و مزدورانش در ٢٣ مارس به عین عیسی به شهادت رسیده بودند منتشر کرد.

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای سوریه دمکراتیک اسامی ٨ مبارز شهید نبرد روز ٢٣ مارس عین عیسی را اعلام کرد.

در اطلاعیه ق.س.د آمده است:"نیروهایمان در چارچوب حق دفاع مشروع به حملات پاسخ دادند و در نتیجه جنگ سنگینی با مزدوران دولت ترک روی داد."

ق.س.د می‌افزاید که مبارزان آنان قهرمانانه جنگیده‌اند و ٨ مبارز به درجه شهادت رسیده‌اند.

ق.س.د در ادامه پیمان خود برای تداوم راه شهیدان را تا نابودی داعش و دستیابی به پیروزی تجدید نموده است.

اسامی شهیدان به این شرح است:

کمال بوزان علی با کد سازمانی هَرَکُل، محمد بوزو با کد سازمانی سرخوبون کوبانی، احمد شیخ نبی محمد با کد سازمانی مظلوم کوبانی، ابراهیم مصطفی مسلم با کد سازمانی عگید متین، فاضل مصطفی طربوش با کد سازمانی دلبار کوبانی، عمر حیدر اسماعیل با کد سازمانی عمر خرخوری، محمد مصطفی عیسی با کد سازمانی شورش قرموخ و احمد یلماز با کد سازمانی روژهات چولیک.