"آماده‌ی گفتوگو با دولتهای عربی هستیم"

«آزاد عبود» رئیس حزب سوریه‌ی آینده‌، شاخه‌ی منبج اعلام کرد که‌ این حزب برای گفتوگو با دولتهای عربی آماده‌ است.

آزاد عبود رئیس شاخه منبج حزب سوریه‌ی آینده‌ اعلام کرد که‌ راه‌حل نظامی مناسب نیست و برای حل بحران سوریه‌ نتیجه‌ای مثبت به‌ بار نخواهد آورد. عبود بر فعالیت و مبارزه‌ی صلح جویانه‌ تأکید ورزید.

آزاد عبود گفت: جهت حل بحران‌ها و پیچیدگی‌های سیاسی سوریه‌ او از گفتوگوی طرف سوری-سوری میان جریانهای منازع دفاع و پشتیبانی می‌کند.

بر همین اساس حزب سوریه‌ی آینده‌ پشتیبانی و حمایت از هیچ جریانی خارجی را در راستای منافع ملت سوریه‌ نمی‌بیند و مانعی در راه حل مسائل و بحرانهای سوریه‌ می‌داند،  به‌ همین دلیل گروههای داخلی سوریه‌ را به‌ گفتوگو فرامی خواند.

آزاد گفت: "رهبری سیاسی برای گفتوگو با دولتهای عربی آماده‌ است." همچنین بر نقش مصر و اتحادیه‌ی عرب که‌ تجاوزات ارتش ترکیه‌ را علیه‌ شمال و شرق سوریه‌ محکوم کردند، تأکید ورزید.

"ترکیه‌ وضعیت متشنج سوریه‌ را فرصتی برای منافع خود دید"

رئیس حزب سوریه‌ی آینده‌، شاخه‌ی منبج "آزاد عبود" گفت: "دلیل تداوم زمان تنش‌ها و بحران‌ها در سوریه‌ دخالت دولت‌های منطقه‌ است. بویژه‌ دولت ترکیه‌ که‌ وضعیت پرتنش سوریه‌ را فرصتی جهت پیگیری منافع خود دید. از همان ابتدا از گروهها و سازمانهای تروریستی همچون داعش و جبهةالنصره‌ پشتیبانی کرد. به‌همین دلیل است که‌ اکنون گستره‌ای وسیع از از خاک سوریه‌ اشغال شده‌ است."

آزاد عبود در رابطه‌ با دخالت و دست درازی دولتهای خارجی در بحران سوریه‌ اعلام کرد، برای حل بحران سوریه‌ نشست‌های زیادی همچون آستانه‌، سوچی و ژنو برگزار شده‌ است اما متأسفانه‌ در جهت حل بحران سوریه‌ پیش نرفته‌اند و تنها به‌ دولتهایی که‌ در سوریه‌ دارای منافع هستند کمک کرده‌ است.

"گفتوگوی سوری-سوری راه‌حل بحران سوریه‌ را فراهم می‌سازد"

رئیس شاخه منبج حزب سوریه آینده، آزاد عبود بر مشارکت گروههای سوریه‌ای جهت بازنویسی قانون اساسی سوریه‌ تأکید کرد تا حقوق گروههای مختلف سوری تضمین گردد و راه‌حل مسالمت آمیز بحران سوریه‌ نیز هویدا شود و این مهم تنها با گفتوگوی سوری-سوری به‌دست می‌آید.