انفجار در حسکه

امروز در راه شداد- دیرالزور و حسکه – شدادی دو انفجار روی داد. هر دو انفجار خساراتی مادی را در بر داشته‌اند.

   هنگام عبور یک خودرو راهسازی در روستای جنة واقع در مسیر جاده دیرالزور منطقه شدادی حسکه انفجاری روی داد.

   همچنین در هنگام عبور خودرو شهروندان در نزیکی پل روستای راشدین واقع در راه شداد- حسکه بمبی دست ساز منفجر شد.

   هر دو انفجار خساراتی مادی را در بر داشته‌اند.