بازگشت ۴۵٠٠ شهروند روژاوا به موطن خویش

چهارهزار و ۵٠٠ نفر هم‌میهن روژاوایی که در پی حمله رژیم اشغالگر ترکیه به شمال و شرق سوریه آواره شده و به باشور کوردستان پناه آورده بودند به موطن خویش برگشتند.

در پی حمله رژیم اشغالگر ترک به شمال و شرق سوریه تعداد زیادی از هموطنان آواره شده و بخشی از آنان به باشور کوردستان پناه آورده بودند.

پس از آنکه خودمدیریتی شمال و شرق سوریه برای اسکان آوارگان اقدام به تأسیس کمپ در مناطق تحت کنترل خویش نمود شهروندان روژاوایی بازگشت به این بخش از میهن را آغاز کردند.

حملات رژیم اشغالگر ترکیه و تبهکاران وابسته‌اش به آوارگی صدها هزار نفر از ساکنان مناطق گری سپی و سریکانی انجامید. تاکنون چندین کمپ برای اسکان آوارگان در روژاوا احداث شده است. خودمدیریتی شمال و شرق سوریه در هفته‌‌های اخیر کمپ‌های دیگری را برای استقرار شهروندان مناطق اشغال شده تأسیس کردند و از اینرو چندین هزار نفر از شهروندان روژاوا که دو ماه پیش به باشور کوردستان پناه آورده بودند دوباره به روژاوا مراجعه کردند.

به گفته باز احمد مسئول بخش ارتباطات دروازی مرزی سمالکا (فیشخابور) قریب ۴۵٠٠ هموطن ساکن در کمپ برده‌رش باشور کوردستان از این دروازه مرزی به روژاوای کوردستان بازگشته‌اند. باز احمد اعلام کرده است که بازگشت شهروندان همچنان ادامه دارد.