حزب کارگران کوردستان: سریعا نیازمند برگزاری کنگره ملی هستیم

... اگر کوردها به اتحاد دست نیافته و نتوانند همگام و همراه با یکدیگر به مبارزه دست بزنند، نمی‌توانند دستاوردهای خود را حفظ کنند ...

   حرب کارگران کوردستان با انتشار بیانیهای اعلام نمود که اگر کوردها به اتحاد دست نیافته و نتوانند همگام و همراه با یکدیگر به مبارزه دست بزنند، نمی‌توانند دستاوردهای خود را حفظ کنند، در این رابطه حزب کارگران کوردستان اعلام کرد که سریعا نیازمند برگزاری کنگره ملی هستیم تا نیروهای سیاسی، احزاب و جامعه دمکراتیک و سازمانها حول یکدیگر جمع شوند.

   بیانیه حزب کارگران کوردستان بدین شرح است:

   "در خاورمیانه کنونی جنگ جهانی سوم در جریان است. در جریان جنگ اول جهانی کوردستان به چهار بخش تبدیل شد و علیه خلق کورد سیاستهای مبتنی بر نسل‌کشی در پیش گرفته شد. دولت ترک پیشقدم دشمنی با کوردها بوده و در هر منطقه‌ای به دستاوردهای کوردها به حمله دست زده و علیه حیات دمکراتیک و آزاد خلق کورد به ضدیت دست می‌زند. حمله علیه روژآوا نیز علیه حیات دمکراتیک و آزاد کوردها قلمداد می‌شود. حمله علیه موجودیت کوردها قلمداد می‌شود. به همین دلیل با تمامی مواردی که به تقویت کوردها منجر شود مخالفت می‌کند.

   موازنه سیاسی در خاورمیانه بر مبنای نسل‌کشی کوردها و تقسیم کوردها در ابتدای سده بیستم ایجاد شده و موقعیتی را که در چارچوب آن موازنه سیاسی شکل گرفته بود اکنون از میان رفته است. این مسئله نیز فرصت و امکانی را ایجاد نمود که کوردها در میان سیستم قاتل سده بیستم جای گیرند. از آنجا که کوردها نتوانستند به اتحاد دست یابند، نیروهای استعمارگر توانستند از این موقعیت شکننده کوردها استفاده کرده و همزمان با وجود فرصتها و امکاناتی که ایجاد شدند، تهدیدها و خطراتی نیز متوجه کوردها شده است. این مسئله نیز این ریسک را به همراه داشته است که فرصتهایی را که کوردها طی یکصدسال کسب کرده‌اند، از دست بدهند.

"سریعا نیازمند برگزاری کنگره ملی هستیم"

   وضعیت اخیر سیاسی در سالهای اخیر به شیوه‌ای صریح این واقعیت را ایجاد کرده است که اگر کوردها مبارزه‌ای مشترک را در پیش نگیرند، کسب دستاوردهای جدید نه تنها ممکن نگشته بلکه دستاوردهای موجود نیز از دست خواهند رفت. دستاوردهای کوردها نیز با سطح مبارزه و نیروی مبارزه در تمامی بخشهای کوردستان و از طریق اتحاد ملی ممکن می‌شود. به همین دلیل در مقطع کنونی سریعا لازم است که نیروهای سیاسی، احزاب، جامعه دمکراتیک و سازماندهی شده، تمامی روشنفکران و هنرمندان کورد با یکدیگر دست به اتحاد زده و کنفرانس ملی را برگزار کنند. اگر کنفرانس ملی برگزار شود و مسائل و مشکلات بین نیروهای سیاسی از میان برداشته نشود، وضعیت شکننده موجود باعث خواهد شد که خلق کورد هزینه‌های سنگینتری را متحمل گشته و دست‌یابی به این دستاوردها بسیار دشوار خواهند بود.

"ایجاد مبارزه مشترک ملی بسیار مهم است"

   بسیار مهم است که بعد از حمله اشغالگری علیه روژآوا، ١۴ حزب و جنبش سیاسی در باشور (جنوب) کوردستان نشستی را برگزار کردند. در این نشست  تمامی نمایندگان احزاب سیاسی تلاش نمودند که نشستی ملی ایجاد شده و مبارزه مشترک ملی ایجاد شود و بدین شیوه حملات علیه کوردها، تهدیداتی که متوجه کوردها هستند و مبارزه مشترک، ارزیابی و در این رابطه موضعگیری شود. ما این نشست و بیانیه‌ها را بسیار مهم ارزیابی می‌کنیم. بیانیه‌های احزاب سیاسی در باشور کوردستان و رهبری فدراسیون آن در این برهه، برای ما روحیه بخش بوده است. در این رابطه بسیار مهم خواهد بود که نمایندگان محترم شرکت کننده در این نشست برای مبارزه مشترک ملی فراخوان داده و در این رابطه مبارزه‌ای مشترک، نشست و مبارزه‌ای ملی را ایجاد کنند. ما می‌خواهیم بگوییم که مهم نیست چه کسی این ابتکار را آغاز می‌کند، برای انجام این مبارزه مشترک مهم بوده و ما از آن پشتیبانی می‌کنیم.

"از چنین اقداماتی حمایت می‌کنیم"

   این مبارزه مشترک میتواند موضوعات مهم را سریعا مورد بحث و بررسی قرار داده و در این رابطه تصمیماتی را اتخاذ نموده و موضعی مشترک را بگیرد. زیرا مسائل و مشکلاتی که کوردها با آن روربرو هستند، مسائل و مشکلات طولانی و دشوار هستند. به همین دلیل همراه با بحث و بررسی مشکلات روزانه و یافتن راه حلی برای آنان، برگزای کنفرانسی ملی نیز می‌تواند مورد بحث قرار گرفته و کمیته مقدماتی برای ان می‌تواند تاسیس شود. ما از هم اکنون اعلام می‌نماییم که از این اقدام سیاستمداران گرانقدری که در نشست ١۴ حزب شرکت نمودند و تلاش کردند تا مبارزه ملی انجام شود، حمایت می‌نماییم. از تمامی نهادهای دمکراتیک کوردها و افکار عمومی کوردها می‌خواهیم که از این اقدام پشتیبانی نمایند.

   در مقطعی که فرصتهایی برای کسب دستاوردهای بزرگ در اختیار است، همزمان خطر و تهدیدهایی نیز وجود دارند. به همین دلیل بسیار مهم است که  احزاب سیاسی و نهادهای دمکراتیک و دوراندیشان به نشست مشترک دست زده و نسبت به برگزاری کنفرانس ملی اقدام کنند، و در این راه تلاش نمایند که در مدت زمانی کم این کنفرانس برگزار شود. این مسئله برای تاریخ کورد بسیار حیاتی است. به دلیل مسئولیت در برابر منافع ملی خلق کورد، ما چنین برخوردی را نشان می‌دهیم. زیرا در خاورمیانه جنگ جهانی سوم در جریان بوده و وضعیت سیاسی ناشی از این جنگ نگرانیهای ما را تشدید کرده است. بسیاری از روشنفکران، نویسندگان و جنبشهای سیاسی کورد و سیاستمداران دارای وجدان این دغدغه‌ها و نگرانیها را در می‌یابند.

"باید با مسئولیت‌پذیری رفتار کرد"

   ما تلاش داریم که فراخوان ١۴ حزب سیاسی باشور کوردستان و احساس ملی آنها، به شیوه‌ای مثبت پاسخ داده شود. با این درخواست ما وعده حمایت از این اقدام را در هر شکلی ابراز می‌داریم. تمامی نیروهای سیاسی که خلق کورد را در آستانه تهدید و خطر می‌بینند مسئولیت دارند که کنفرانس ملی را که آرزوی خلق کورد است، برآورده سازند. در این چارچوب ما از حساسیتهای احزاب سیاسی باشور کوردستان در رابطه با حمله علیه روژآوا تقدیر به عمل آورده و به آن درود می‌فرستیم و در این کار برای آنان آرزوی موفقیت داریم."