خلق عفرین در روز جهانی روژاوا راهپیمایی کردند

صدها هموطن عفرینی برای روز جهانی روژاوا در منطقه‌ی فافین شهبا به راهپیمایی پرداختند.

با شرکت همه‌ی اعضای سازمانها و انجمن‌های شهبا، خلق عفرین در مقابل بیمارستان عفرین به طرف کمپ "برخودان" راهپیمایی کردند.

با شعار "مقاومت روژاوا مقاومت انسانیت است، از آن محافظت کن" ، مردم به طرف کمپ "برخودان" رفتند.

شرکت کنندگان در مقابل کمپ "برخودان" یک دقیقه به احترام خون شهدا سکوت کردند.

در آنجا بیانیه‌ی شورای مدیریتی کنگره‌ی ستار توسط هیفی سلیمان قرائت شد. در این بیانیه به روز جهانی روژاوا درود فرستاده شد و این روز به عنوان اساس اتحاد خلق‌ها و روز مبارزه علیه فاشیسم معرفی شد.

شیراز حموش مدیر منطقه‌ی عفرین در سخنانی اظهار کرد:"ما در برهه‌ای تاریخی زندگی می‌کنیم. ما اشغالگران وتبهکاران و راهزنان را نمی‌خواهیم. اهداف و آرزوهایمان مشخص هستند. پروژه ی ملت دمکراتیک خلق‌ها را با هم بنیاد می‌نهیم".