شورای نظامی آسوری و سریانی‌ از رودخانه خابور دفاع خواهند کرد

فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک در رابطه با حملات دولت تبهکار ترکیه و تبهکارانش به روستاهای آسوری‌نشین و سریانی نشین اطراف رودخانه خابور بیانیه‌ای منتشر کرد

در بیانیه فرماندهی کل نیروهای ق.س.د آمده است:"ق.س.د به حملات دولت ترک و گروهکهای جهادی وابسته‌اش به مناطق شرق و غرب سریکانی روستاهای سوریانی‌ها و آشوریهای تابعه شهرک تل تمر بویژه به مناطق پیرامون رودخانه خابور همچنان ایستادگی می‌کند."

در مورد مرحله دفاع از روستاهای آسوری‌نشین و سریانی‌ نشین در منطقه خابور بنابر خواست نیروهای شورای نظامی آسوری- سریانی در نیروهای ق.س.د، امنیت رودخانه خابور به نیروهای شورای نظامی سریانی- آسوری محول شده است."