هوزات: جنبش زنان کورد پیشاهنگ است

رئیس مشترک ک.ج.ک خاطرنشان کرد که زنان کورد پیشاهنگی ایدئولوژیک، فلسفی، سازماندهی جنبش‌های مترقی زنان جهان را بر عهده گرفته‌اند.

بسی هوزات ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) اظهار کرد؛ جنبش زنان کورد با ایدئولوژی رهایی زن، حزب زنان، سیستم دمکراتیک کنفدرال متعلق به زنان، ارتش مختص زنان، با تئوری قطع رابطه ارباب – بنده با جنس مَرد، ژنولوژی (علم زن)، زندگی برابر و آزاد، با پارادایم سیستماتیک و استراتژی مبارزه پیشاهنگی ایدیولوژیک و سازماندهی جنبش‌های زنان جهان را بر عهده گرفته‌اند. بسی هوزات افزود که جنبش زنان کورد به تمامی زنان جهان الهام می‌بخشد.

هوزات اظهار کرد که کروناویروس محصول سیستم کاپیتالیست- امپریالیست و مدرنیته است، خود این سیستم است. کاپیتالیسم خود ویروس است و جمله‌ای از رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را نقل کرد و افزود:"رهبر ما این موضوع را همچون سیستم سرطانی نامگذاری کرده است."

هوزات به افزایش خشونت علیه زنان در برهه‌ی کووید-١٩ اشاره کرد و گفت:"در مرحله شیوع کورنا افزایش خشونت علیه زنان با بحران‌ها و تنش سیستم دولت و اقتدار کاپیتالیستی مربوط است. تنشی که در سیستم مردسالار و حاکم وجود دارد خود را به شیوه خشونت و قتلعام زنان، جامعه و طبیعت، با سطح بالایی از خشونت و قتلعام بروز می‌دهد. گردانندگان سیستم حاکم و مردسالار با افزایش خشونت علیه زنان و جامعه خیال می‌کنند که اینگونه می‌توانند از بحران خارج شوند."

هوزات در ادامه گفت:"مرد و دولت می‌خواهند که زن و جامعه را با خشونت به شیوه زندگی مد نظر خود وادار کرده، آنان را پرورش داده و زنجیرهای تحاکم خود را مستحکم‌تر کنند. این نتیجه طبیعی روابط حاکم- برده است. راه پایان دادن به خشونت دولت و مرد تکوین زندگی آزاد، برابر و دمکراتیک است."

بسی هوزات در مورد افزایش خشونت و ظلم و زورگویی دولت ترک علیه زنان کورد و جنبش‌ زنان کورد گفت:"حاکمیت آ.ک.پ-م.ه.پ تلاش دادرد که مرحله پاندمی را به مرحله استقرار رژیم فاشیستی مبدل کند. آشکارا این مورد را اعلام کرده و به ان اعتراف می‌کند. حمله به زنان و بویژه حمله به جنبش‌های زنان کورد با سیستمی مربوط است که قصد تأسیس آنرا دارند. مبارزه آزادیخواهی و دمکراسی را خطری بزرگ برای سیستم و شیوه‌ زندگی مد نظر خود می‌دانند. حاکمیت فاشیست آ.ک.پ- م.ه.پ از مبارزه زنان که هر روز گسترش می‌یابد بشدت هراس دارند. مبارزه زنان تأثیر شگرفی بر جامعه دارد، آنرا متحول می‌کند، به جامعه آگاهی و هوشیاری در قبال آزادی و دمکراسی را ارزانی می‌بخشد. با مبارزات زنان جامعه به نگرش خوددفاعی دست می‌یابد، خواسته‌های حق، عدالت و آزادی شعله‌ور می‌شوند."

هوزات در ادامه گفت:"جنبش زنان کورد دینامیسم روشنگری اجتماعی در کوردستان و ترکیه است. خط اصلی سیاست دمکراتیک را به خود اختصاص داده است. برای اولین بار راه دمکراسی در ترکیه را که بر مبنای محوریت زن و نگرش برابری در فرهنگ جنسیت‌گرا فراهم کرد و نگرش‌های جنسیتگرایانه را درهم شکست. ضربه‌ای سنگین بر مدل زن و جامعه برده که دیکتاتوری آ.ک.پ-م.ه.پ در صدد تأسیس آن است وارد کرد. یعنی جنبش ازادیخواهی زنان کورد کُدهای بنیادین جامعه جنسیت‌گرا را که قصد داشتند بر مبنای مرد حاکم و زن برده تأسیس کنند فروپاشید."

رئیس مشترک شورای رهبری ک.ج.ک در ادامه حمله به جنبش زنان کورد را حمله به تمامی جنبش‌ها و ارزش‌های زنان دانست و از تمامی زنان خواست تا اینگونه به حمله دولت ترک به جنبش آزادیخواهانه زنان کورد نگاه کنند. وی گفت:"جنبش زنان کورد با ایدئولوژی رهایی زن، حزب زنان، سیستم دمکراتیک کنفدرال متعلق به زنان، ارتش مختص زنان، با تئوری قطع رابطه ارباب – بنده با جنس مَرد، ژنولوژی (علم زن)، زندگی برابر و آزاد، با پارادایم سیستماتیک و استراتژی مبارزه، پیشاهنگی ایدیولوژیک و سازماندهی جنبش‌های زنان جهان را بر عهده گرفته‌اند. بسی هوزات افزود که جنىش زنان کورد به تمامی زنان جهان الهام می‌بخشد. جنبش زنان کورد به تمامی زنان جهان الهام می‌بخشد."

هوزات افزود:"صیانت جنبش‌های زنان ترکیه و جهان از جنبش زنان کورد صیانت از خویش، صیانت از ارزش‌های گرانقیمت و والای خویش است. مبارزه مشترک زنان علیه سیستم حاکم و فاشیستی مرد واجد معناست. نیروی زنان نتیجه‌ی سازماندهی وی و مبارزه مشترک آنان است."

بسی هوزات سپس به مبارزه زنان پیشاهنگ کورد همچون سارا، بریتان، زیلان، سما، بریوان، دلال، چیچک، شیلان، اکین، شفین، تِکوشین، شیرین علم‌هولی، هفرین و هزاران زن دیگر در مبارزه آزادیخواهی اشاره کرد که جان خود را در این راه فدا کرده‌اند. وی افزود:"زنان کورد به نیروی خویش ایمان دارند و با اعتماد به نفس مبارزه را پی می‌گیرند. این عزم را از نخستین روز مبارزه نشان داده‌اند، نشان داده‌اند که حملات دشمن آنان را منصرف نکرده بلکه برعکس به آنان نیرو می‌بخشد و در این چهارچوب موضع خود را اعلام کرده‌اند. این موضع شرافتمند و ناب زنان قطعا به پیروزی دست می‌یابد."

هوزات به حملات دولت ترک به سیستم ریاست مشترک در شهرداری‌های ه.د.پ اشاره نموده و گفت:"سیستم ریاست مشترک در مقابل سیستم ضداجتماعی است که دیکتاتوری فاشیست در تلاش تحمیل آن می‌باشد. ریاست مشترک مدل تکوین جامعه آلترناتیف، زندگی آزاد و دمکراتیک است. بدیهی است که این حاکمیت به سیستم ریاست مشترک حمله خواهد کرد و این حملات چندان مایه تعجب نیست."

وی به گسترش مقاومت زنان در سراسر جهان اشاره کرده و گفت:"رهبر آپو در سخنان خود سده ٢١ را سده مختص زنان عنوان کرده است. در واقع نیز مبارزه زنان در سرتاسر جهان گسترش یافته و نیرومندتر می‌شوند. سیستم حاکم مردسالار و مدرنیته سرمایه‌داری را تحت فشار قرار داده و در هم شکسته است." هوزات سپس افزود:"رهبری ما زن را نخستین بخش جامعه عنوان کرد که دسترنج وی غصب شده و آنرا به عنوان یک ملت بی‌بهره از تمام حقوق نام گذاشت. اکنون این زنان که نخستین مستعمره جنسی، طبقه‌ای و ملت هستند به عنوان ملت زنان جهان در مقابل سیستم مردسالار قد علم می‌کنند."

بسی هوزات در ادامه یادآور شد که اگر این مبارزه به دستورالعمل‌های مبارزه مسلح شود می‌تواند به سیستم سرمایه‌داری مردسالار پایان دهد. وی افزود:"در واقعیت زنان می‌توانند با تکیه بر پارادایم مرکزیت زن جهانی سرشار از آزادی را بنیان گذارند. می‌توانند زندگی برابر و زندگی مشترک آزاد را فراهم کنند."

بسی هوزات ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان در پایان سخنان خود گفت:"رهبری ما می‌گوید تا زمانی که زنان از نگرش‌های مرد حاکم نجات پیدا نکنند و نگرش مرد حاکم را درهم نشکنند دستیابی به زندگی آزاد میسر نمی‌شود. این یک واقعیت است. ایجاد جامعه آزاد و دمکراتیک نیز دستیابی به این سطح از پیشرفت است. در نهایت سیستم حاکم خود را بر زنان برده و جامعه برده بنیان می‌کند. اگر بتوانیم با زنان آزاد به آزادی جامعه دست یابیم سیستم مردسالار نخواهد توانست به حیات خود ادامه دهد. بنابراین زنان باید در تمامی عرصه‌های زندگی سازماندهی خود را گسترش دهند."