کژار: زمان آزادی فرا رسیده است!

... برای پایان دادن به فاشیسم، اشغالگری و قتل زنان؛ هر اندازه مشارکت زنان در کارزار «علیه اعدام و نسل کشی زنان، زمان دفاع از زندگی آزاد است» بیشتر و صدای مبارزه بلندتر باشد به همان اندازه روحیه ملی، وحدت اجتماعی و آزادی نیز گسترش می‌یابد...

شورای اجرایی جمعیت زنان روژهلات کوردستان (کژار) با انتشار بیانیه‌ای تمامی زنان و آزادیخواهان را به همبستگی، گسترش سازماندهی و ارتقای مبارزه علیه حصر، فاشیسم و اشغالگری فراخوانده است:

متن بیانیه به شرح زیر است:

"به رسانه‌ها و افکار عمومی

مسائل اجتماعی در ایران و روژهلات کوردستان روز به روز عمیق‌تر می‌شوند. در رأس آن مسئله زن، در مقابل جوانان، خلق‌های عرب، کورد، بلوچ، آذری و باورمندی‌های گوناگون، حاکمیتی فاشیست وجود دارد که اجازه نفس کشیدن را از همه سلب کرده‌ است. رژیم ایران در تمامی ایران و بویژه در روژهلات کوردستان سیاست‌های قتلعام زن- قتلعام جامعه را افزایش داده است. اکنون بیش از هر زمان دیگری محرز شده است که نیروی اساسی و فعال مبارزه آزادیخواهی و دمکراسی در ایران و روژهلات کوردستان زنان هستند. زنان پیشاهنگی تمامی فعالیت‌ها و اعتراضات در ایران را در سال‌های اخیر بر عهده داشتند. برای پایان دادن به فاشیسم، اتوکراسی و ناعدالتی که همچنان رو به افزایش است زنان بپا خواسته‌اند.

رژیم ایران در پاسخ به خواسته‌های اجتماعی برای دمکراسی و عدالت با اعدام، شکنجه و بازداشت خواستار سرکوب نیروهای دمکراسیخواه و تضعیف آنان است. جوانان و زنان دستگیر شده را در دادگاه‌های نمایشی، با حکم‌های وحشیانه، ضدبشری و ضد حقوقی که در هیچ جای دیگر جهان دیده نشده، به مجازات‌های سنگین و اعدام محکوم می‌کند. رژیم ایران برای تداوم حاکمیت فاشیست، اتوکراتیک و مذهب‌پرست خود، ارزش‌های تاریخی همچون عدالت، دمکراسی و برابری را زیر پا می‌گذارد، برای سرکوب کردن نارضایتی‌های دمکراتیک مردم به هر حربه‌ای متوسل می‌شود. در کوردستان و ایران شمشیری که بر گردن انسان‌ قرار داده‌اند نه شمشیر عدالت، بلکه شمشیر بیدادی و قتلعام است. قضات این رژیم بجای در دست گرفتن ترازوی عدالت سر بریده انسان‌های مقاومتگر و زنان را در دست گرفته‌اند، ما اعلام می‌کنیم زمان آن فرارسیده است که در مقابل فاشیسم، بی‌عدالتی، جنسیت‌پرستی، اتوکراسی، مذهب‌پرستی و اعدام به دفاع از عدالت، دمکراسی، برابری و زندگی آزاد برخیزیم. از اینرو شعله‌ور نمودن مبارزات با شعار «علیه اعدام و نسل کشی زنان، زمان دفاع از زندگی آزاد فرارسیده است» تنها راه رهایی است.

اینک به عنوان کژار اعلام می‌کنیم؛با شعار «علیه اعدام و نسل کشی زنان، زمان دفاع از زندگی آزاد فرارسیده است» ملحق کارزار پژاک و کودار که در  روژهلات کردستان در چار چوبه کارزار «حصر، اشغالگری و فاشیسم بس است؛ زمان آزادی فرارسیده است»  با شعار «آری برای دمکراسی، نه به اعدام» در این مرحله مشارکت می‌کنیم.

پیرامون این شعار در ایران و روژهلات کوردستان، نخست زنان انقلابی دمکراسیخواه، تمامی طیف‌های جامعه یکصدا، مبارزه خود را در جبهه‌ای مشترک به پیش برده و نیرومند کنند. همزمان با خواسته‌ها و مطالبات آزادیخواهانه، پیشاهنگی زنان به منظور دستیابی به مطالبات دمکراتیک و آزادی اجتماعی واجد اهمیت است. بی شک تا زمانی که آزادی رهبر آپو که در زمینه آزادی زن تلاش خستگی‌ناپذیری نموده و پارادایم «جامعه دمکراتیک، اکولوژیک و آزادیخواهی زن» را طرح کرده محقق نشود، ممکن نیست که آزادی زنان میسر گردد.

خلق کورد در تمامی مناطق تحت فشار حملات اشغالگرانه و فاشیستی سنگین قرار گرفته‌اند. همچنین علیه خلق‌ها و زنان نیز چنین سیاست‌هایی در حال اجراست. وقتی به دلایل افزایش این فشارها بیاندیشیم، درک خواهیم کرد که در پشت آن وضعیت حصر شدید رهبر آپو قرار دارد. از اینرو شعار کارزار ما همچون «علیه اعدام و نسل کشی زنان، زمان دفاع از زندگی آزاد است» در مفهوم خود دارای وحدت است. به اندازه‌ای که زنان را مخاطب قرار می‌دهد به همان اندازه نیز به کوردها، خلق‌های منطقه و همه هواداران دمکراسی مرتبط است.

ما می‌دانیم که زمینه سیاست‌های خشن علیه رهبر آپو، رهبر کنفدرالیسم دمکراتیک، توطئه‌ای که ۲۲ سال از سوی نیروهای بین‌المللی مدیریت می‌شود، هدف آن است که در نمود رهبر آپو امید و جستجوی آزادی زنان، خلق‌ها و بخش‌های تحت ستم را محدود کنند. تنها راه خروج از وضعیت بحران و تنش‌زای جنگ سوم جهانی که با مرکزیت خاورمیانه جریان دارد، فلسفه زندگی و سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک است که از سوی رهبر آپو ارائه شده است. این مدل نه تنها برای خاورمیانه بلکه برای تمامی خلق‌های جهان مصداق دارد. اینچنین نیروهای استعمارگر- فاشیست از ایده‌ها و نیروی فکری رهبر آپو در زمینه تأثیرگذاری و پیشرفت مبارزه خلق‌ها هراس دارند. دلیل اساسی تحمیل سیستم «حصر مطلق» در امرالی که در جهان بی‌سابقه است، به این ترس برمی‌گردد. سیستم امرالی نتیجه توافق نیروهای امپریالیست است. زیرا خلق‌ها، زنان و ستم‌دیدگان تحت تأثیر فلسفه زندگی آزاد رهبر آپو قرار می‌گیرند و آرمان‌های آزادیخواهانه خود را با آن گره زده‌اند.

اندیشه‌های رهبر آپو نه تنها در کوردستان، بلکه در میان تمامی جوامع خاورمیانه به نیروی پیشاهنگ انقلاب اجتماعی مبدل شده است. برای خلق‌ها، زنان، باورمندی‌ها و ستم‌دیدگان به مبنع الهام آزادی بدل شده است. راه و شیوه‌ی زندگی آزاد و مشترک را به تمامی طیف‌های گوناگون جامعه بخشیده است. افزون بر این، ما زنان آزادی رهبر آپو را آزادی خویش می‌دانیم. از اینرو برای آزادی، سلامتی و امنیت رهبر آپو، ارتقا و پیشبرد مبارزه مبحث اصلی ما زنان است. برای پایان دادن به حصر مطلق رهبر آپو و برای آزادی رهبر آپو و فعالیت‌ آزاد ایشان ما نیز می‌گوییم «زمان آزادی فرا رسیده است». حصری که بر رهبر آپو اعمال می‌گردد به دلیل پارادایم آزادیخواهی است که برای زنان و خلق‌ها پیش کشیده است. حصر تنها فیزیکی نیست. با این هدف که افکار و اندیشه‌های رهبری به جامعه نرسد حصر را تشدید می‌کنند. اگر چه رهبر آپو در میان سیستم «حصر مطلق» در اسارت بسر می‌برد اما رژیم ایران نیز برای جلوگیری از گسترش اندیشه‌ها و افکار رهبر آپو به شیوه‌ای بسیار خشن ممنوعیت اندیشه را بر جامعه تحمیل می‌کند. از ترس فروپاشی حاکمیت خود چنین انزوایی را تحمیل می‌کنند.

از اینرو یکبار دیگر اعلام می‌کنیم که «حصر مطلق» بر رهبر آپو، در مقابل آرزوی آزادیخواهی خلق، زنان و تمامی بخش‌های ستمدیده است. بنابراین پایان دادن به حصر، راه تمامی انسان‌هایی که در جستجوی آزادی هستند را هموار می‌کند. فلذا هدف ما این است با تمامی افرادی که خواستار آزادی هستند، آنها که در برابر سیستم حصر بپا خواسته‌اند گفتگو کرده و بر مبنای خطوط مشترک در کنار هم مبارزه کنیم. دلایل دشمنی زنان، کورد، خلق‌های منطقه و تمامی طیف‌های دمکراسی‌‌خواه با فاشیسم، حصر و اشغالگری آشكار هستند. همچنین در وضعیت سنگین کنونی گسترش مبارزات آزادیخواهانه دارای زمینه‌های کاملا مشروعیست. ما تمامی زنان و افراد - از ۷ تا ۷۰ ساله- را فرامی‌خوانیم که در برابر رفتارهای فاشیستی، اشغالگری و تعرضات سیستم دولت-مرد صدای قیام خویش را بلند کنند. برای پایان دادن به فاشیسم، اشغالگری و قتل زنان؛ هر اندازه مشارکت زنان در کارزار «علیه اعدام و نسل کشی زنان، زمان دفاع از زندگی آزاد است» بیشتر و صدای مبارزه بلندتر باشد به همان اندازه روحیه ملی، وحدت اجتماعی و آزادی نیز گسترش می‌یابد.

زنده‌باد رهبر آپو

زمان، زمان آزادی است

علیه اعدام ونسل کشی زنان، زمان دفاع از زندگی آزاد است

۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰/ ۴ مهر ۱۳۹۹

شورای اجرایی جامعه زنان روژهلات کوردستان (کژار)"