گسترش اعتراضات مردمی در گری ‌سپی علیه اشغالگران

ساکنان خشمگین گری سپی به دلیل غارت، تصاحب مال و اموال، ربودن غیرنظامیان و بویژه زنان از سوی دولت اشغالگر ترک و تبهکارانش تظاهراتی اعتراضی برگزار نمودند و یک خودروی زرهی ارتش ترک را سنگباران کردند.

پس از آنکه تبهکاران جبهه‌ی شام وابسته به دولت ترکیه به خانه‌ی شهروندان حمله کرده و همچنین تعداد زیادی از شهروندان غیر نظامی که تعدادی زن هم در میان آنهاست را ربودند، مردم به شدت خشمگین شده و دست به اعتراض زدند و خلق اعم از زن و مرد و پیر و جوان و کودک دست به تجمع زدند.

خلق گری سپی درخواست کردند که شهروندان مدنی که توسط این گروه تبهکار ربوده شده‌اند، فورا آزاد شوند. پس از آنکه سربازان ترک این درخواست مردم را رد کردند، مردم در دروازه‌ی مرزی تجمع کرده و یک خودروی زرهی ترکیه را سنگباران کردند. مردم شعار" اشغالگر از گری سپی خارج شو " را سر دادند.

اعتراضات مردم علیه دولت اشغالگر ترکیه و تبهکارانش ادامه دارد.