ی.پ.ژ: توطئه‌ی ۱۵ فوریه با مقاومت رهبر آپو خنثی شد

یروهایی که سیستم جامعه‌ی دمکراتیک را حفظ می‌کنند، می‌گویند، تا فکر و فلسفه‌ی زندگی رهبر آپو به ثمر ننشیند، مبارزاتمان را تا رسیدن به پیروزی ادامه می‌دهیم.

یگانهای مدافع زنان (ی.پ.ژ) طی بیانیه‌ای حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد را محکوم کرد و اعلام نمود، توطئه‌ی ۱۵ فوریه با مقاومت رهبر آپو بر هم خورد.

بیانیه‌ی ی.پ.ژ به شرح زیر می‌باشد:

"ما ۲۱مین سالگرد توطئه‌ی بین‌المللی علیه رهبر آپو را با خشم بسیار محکوم می‌نماییم. این توطئه با مقاومت تاریخی رهبر آپو، با مبارزات شهیدان انقلاب آزادی و با مبارزات که با پیشاهنگی زنان انجام می‌شود، خنثی شد.

توطئه‌ی ۱۵ فوریه علیه رهبر آپو، در اساس بر علیه موجودیت، هویت و آینده‌ی خلق‌ها بود. این توطئه نه تنها علیه خلق کورد بلکه علیه همه‌ی زنان، خلق‌های خاورمیانه و بشریت انجام شد. نیروهای توطئه‌گر با اسارت رهبر آپو، تلاش کردند فکر و فلسفه ی زندگی آزاد را از بین ببرند. تلاش کردند وجود خلقی مقاومتگر و مبارز را در هم بشکنند. اما این توطئه با واکنش مقاومتگرانه‌ی رهبر آپو و مبارزات خلقههای آزای‌خواه خنثی شد.

روز ۱۵ فوریه در تاریخ مبارزات خلق کورد و همه‌ی بشریت مانند یک روز سیاه است. نیروهای کاپیتالیست  و صاحبان قدرت برای آنکه حکومت خود  را تحمیل کنند، رهبر آپو را یک مانع دیدند. برای آنکه تاثیر رهبر آپو بر مردم را از بین ببرند، رهبر آپو را به شیوه‌ای خائنانه دستگیر کردند و به ترکیه تحویل دادند. رهبر آپو با مبارزات سیاسی و فکری همه‌ی توطئه‌های نیروهای صاحب قدرت را آشکار کرد. روسیاهی این نیروها در مقابل انسانیت را با تشریح تاریخی، سیاسی و پولتیک و از جنبه فلسفی آشکار کرد. رهبر آپو در مقابل ذهنیت فرادست و واکنش ملت-دولت زندگی آزاد و برابر را پیش برد. در مقابل بیچارگی‌ای که نیروهای صاحب قدرت به مردم تحمیل می‌کردند، رهبر آپو پارادایم ملت دمکراتیک را همچون راه حل کلی برای جامعه ارائه کرد. انقلاب شمال و شرق سوریه که با پیشاهنگی زنان انجام شد در امروزمان اجرای آن سیستم دمکراتیک است. اتحاد خلق کورد، عرب و آشوری و سُریانی نشان دهنده‌ی این حقیقت است، اکنون سیستم دمکراتیک خلقمان تنها امید چاره‌یابی مسائل جامعه محسوب می‌گردد. به همین دلیل توجه همه‌ی جهان را جلب کرده است. این حقیقت که امروز خلق در اطرافش به حلقه‌ای دفاعی تبدیل شده‌اند با مبارزه و رنج رهبر آپو ایجاد شده است.

در مقابل موضع‌گیری مقاومتگرانه‌ی رهبر آپو، ابتدا دولت ترکیه، نیروهای اشغالگر و همه‌ی نیروهای کاپیتالیست و اشغالگران امروزه شکست خورده‌اند، به همین دلیل به دنبال فریبکاری هستند. حمله به انقلاب خلق‌ها در شمال و شرق سوریه این حقیقت را نشان می‌دهد. در ۹ اکتبر ۲۰۱۹ تصمیم اشغال روژاوا و همه‌ی شمال و شرق سوریه تصمیمی اتفاقی نیست. این تصمیم بر سر میز نیروهای توطئه‌گر گرفته شد و با دست ترکیه اجرا شد. با این حمله چنین پیامی به خلق‌های خاورمیانه و به ویژه زنان دادند: اگر شما با اراده‌ی خود عمل کنید، با قتلعام مواجه خواهید شد.

دولت ترکیه برای آنکه روئیای نوعثمانی را در خاورمیانه محقق کند هرگونه راه و روش قبیحی را به کار می‌گیرد. اشغال عفرین، سریکانی و گری سپی ادامه‌ی توطئه‌ی ۱۵ فوریه و ابتدای یک پیام بود. اما این حملات اتحاد خلق‌ها را نیرومندتر کرد. در حقیقت در مقاومت شرف، خلقمان مخالفت خود در مقابل این اشغالگری را یک صدا نشان داد. این هم حقیقتا نیرو و پیروزی خلق بود. نیروهایی که سیستم جامعه‌ی دمکراتیک را حفظ می‌کنند، می‌گویند، تا فکر و فلسفه‌ی زندگی رهبر آپو به ثمر ننشیند، مبارزاتمان را تا رسیدن به پیروزی ادامه می‌دهیم.

بر این اساس، ما یک بار دیگر توطئه‌ی بین‌المللی علیه رهبر آپو را با خشم و نفرت بسیار محکوم می‌کنیم. یاد همه‌ی مبارزانی که در خط آزادی جان خود را فدا کرده‌اند گرامی می‌داریم و با آنها عهد می‌بندیم مبارزات را گسترده‌تر کنیم و کیانی آزاد برای همه‌ی زنان و خلق‌ها ایجاد کنیم."