احزاب سیاسی در شهبا و عفرین انزوای تحمیلی بر عبدالله اوجالان را محکوم کردند

احزاب سیاسی کانتون عفرین و شهبا در کمپ (عصر) گردهم آمده و برای محکوم کردن انزوای تحمیلی برعلیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان بیانیه دادند.

کنگره استار و احزاب سیاسی کانتون عفرین و شهبا برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و برای محکوم کردن انزوای تحمیلی، در کمپ (عصر) گردهم آمدند و بیانیه دادند. بیانیه با زبان‌های عربی از طرف اعضای مجلس کانتون عفرین و شهبا،‌ شیلان شیخو و ناجی سلامه قرائت شد.

این بیانیه به مشروح زیر می‌باشد:

«بحران خاورمیانه با ادامه جنگ جهانی سومین عمیق‌تر و وسیع‌تر شده است. دولت فاشیست ترکیه در عمل به نقشه‌های خود برعلیه کوردها و خلق‌های خاورمیانه برای جنگ و استیلا پیشگامی می‌کند.

بیش از ۳ سال است که دولت فاشیست ترکیه برعلیه رهبر عبدالله اوجالان انزوایی مطلق را تحمیل می‌کند. ادامه دادن این انزوا، به معنای تداوم حملات برعلیه کوردها می‌باشد. اندیشه رهبر آپو به فروغی تبدیل شده و از طرف فیلسوف، سیاستمدار و آکادمیسین‌ها در سطح جهانی پذیرفته شده است. برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و رهیافت مسئله کورد در جهان کارزاری آغاز شد.

ما تمام جامعه و سازمان‌های بین‌المللی را فرامی‌خوانیم که به وظیفه حقوقی و اخلاقی خود عمل کنند و بر دولت فاشیست ترکیه فشار وارد آورند تا که انزوای تحمیلی برعلیه رهبری را ازمیان بردارد و با عمل به حقوق و پیمان‌های بین‌المللی (حق امید) را به ایشان اعطا نمایند.

ما عهد می‌بندیم تا زمانیکه همراه با رهبری به آزادی دست یابیم، کارزار، کمپین، ابتکارعمل، تظاهرات و آموزش خود براساس فکر و فلسفه رهبر آپو را ادامه دهیم و مبارزه خود را گسترش دهیم.»