جنگ ویژه‌ی آکادمیسین‌های تقلبی و مزدوران خودفروش

شگردهای نوین سازمان‌های میت و اطلاعات و پاراستن در زمینه جنگ ویژه علیه جنبش آپویی و تحت نام آکادمیک!

پس از شکست نقشه‌های پیشین، آخرین طرح مراکز جنگ ویژه؛ پیش‌کشیدن اساتید تقلبی و برجسته‌کردن اساتید مزدور و خودفروش است. در واقع پس از شکست طرح هجوم روزنامه‌نگاران مستقل و روشنفکران تقلبی علیه جنبش آپویی، این بار از راه اساتید دانشگاه مزدور، درصدد اجرای تاکیتک‌های جنگ ویژه هستند.

تصور می‌کنند که با پیش‌کشیدن موضوعات مثلا آکادمیک، بهتر می‌توانند جنبش آپویی را خدشه‌دار و محکوم کنند. همزمان درصدد ایجاد موانع برای اقداماتی هستند که برای خارج‌سازی پ‌ک‌ک از لیست ترور در حال انجام است. همچنین تلاش دارند تا پژاک و پ‌ک‌ک را تروریست جلوه دهند. در واقع این استراتژی دیپلماتیک حزب دموکرات کوردستان (پ‌دک) در خدمت میت ترکیه و اطلاعات ایران قرار می‌گیرد. حالا مؤسسات تقلبی و مزدور را دایر نموده‌اند.

حالا در فضای عوامفریبانه‌ای که تحت نام آکادمیسین درست کرده‌اند، تصور دارند که با نطق‌های دانشگاهی و مقالات دانشگاهی می‌توانند جنبش آپویی را خدشه‌دار کنند. طراحان این پروژه بیشتر بر روژهلات کوردستان تمرکز دارند و با تمام قوا تلاش دارند تا حرکت آپویی را در روژهلات کوردستان تضعیف کنند.

نباید در قبال این مسئله سکوت کرد. انتقاد و جنگ ویژه را به‌آسانی می‌توان از هم جدا کرد. هیچ کسی انتقاد را با جنگ ویژه یکی نمی‌داند زیرا انتقاد سازنده است اما جنگ ویژه مخرب است. انتقاد روشنگرانه است اما جنگ ویژه برای مخدوش‌کردن است. در انتقاد همواره از انقلاب حمایت می‌شود، اما مامور جنگ ویژه برای آشوب و شکست کار می‌کند. صدها استاد دانشگاه کورد وجود دارند که انقلابمان می‌تواند از توانایی و دلسوزیشان استفاده نماید، روزنامه‌نگار و روشنفکران دلسوز و توانایی هم داریم که از انقلاب دفاع می‌کنند.

عرصه دانشگاه و موسسات آکادمیک میدان مهمی برای انقلاب کوردستان است و باید آن را جدی گرفت. همچنین جنبش آزادیخواهی خلق کورد نیز باید از این زمینه استفاده کند.

در این جا مقصود افشای اقدامات مراکز جنگ ویژه در عرصه آکادمیک است. همچنان که مراکز جنگ ویژه از همه عرصه‌ها استفاده می‌کنند؛ از این عرصه نیز سود جسته‌اند و لذا باید هوشیار باشیم. در حقیقت باید آکادمیسین‌های دلسوز و وطن‌دوست به توضیح و تحلیل کافی درباره عرصه‌های جنگ ویژه‌ی دشمن بپردازند. زیرا این عرصه بسیار بیشتر از جنگ روبرو و علنی به خلق کورد ضربه زده است.