علیه انزواء مبارزات را تشدید کنید!

ابتکارعمل آزادی برای رهبر اوجالان سوریه، خواستار افزایش مبارزات علیه تحمیل و تشدید انزوای امرالی شد.

ابتکار عمل آزادی برای رهبر اوجالان سوریه، در راستای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اطلاعیەای منتشر کرد.

متن اطلاعیە بە شرح زیر است:

دولت فاشیست ترک برخوردهای وحشیانەی خود علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را ادامه می دهد. به دلیل انزوا و قرنطینەی شدید، ٢٤ سال است در زندان امرالی در شرایطی دشواری زندگی می کند. همەی درخواستهای وکلای مدافع رهبری و سه زندانی دیگر عمر خیری کونار، ویسی آکتاش و حامیلی یلدرم، با بهانەهای واهی بیش از ٢١ ماه است رد می شوند و اجازه داده نمیشود تا ملاقات انجام شود.

علیرغم مراجعه و درخواستهای وکلای دفتر حقوقی سده، برای انجام ملاقات با رهبر اوجالان و دیگر زندانیان امرالی، به بهانەی مجازات مقررات که از نهم ایلول گذشته بر آنها تحمیل شده است، ملاقات رد می شود. با وجود اتمام زمان این مجازات از نهم دسامبر، ممنوعیتی تازه علیه رهبری و سه زندانی دیگر اعمال شده است که به بهانەی همان مجازات، بازهم نمی توانند با خانوادەهایشان ملاقات داشته باشند.

دادگاه اجرای احکام بورسا بدون ارائە دلیل و بهانەای وبدون اینکە دربارەی علل این مجازات توضیحی بدهد، مجدداً مجازات دیگری را اعمال کرده است.

اینجا باید به یک نکتەی مهم اشاره کنیم، که باوجود فراخوان همەی آزادیخواهان و دموکراتها، حقوقدانان، آکادمیسین ها و سیاستمداران، اما دولت ترکیه بر اعمال انزوای ناروا بر رهبریمان ادامه می دهد. درحالیکه مطابق قوانین منطقەای و بین المللی و قوانین ترکیه، رهبری از این حق برخوردار است کە با خانواده و وکلایش ارتباط داشته باشد. اما متاسفانه دولت ترکیه این صداها و فراخوانها را ناشنیدە گذاشتە و چشمانش را برای مشاهدە قوانین بسته است.

بدین شیوه همەی قوانین بین المللی و جهانی را زیر پا می گذارد و حتی به قوانین خود نیز پایبند نبودە و دنبال راههای حذف و نابودکردن رهبریمان است و اینجا نباید فراموش کنیم که مقاومتی افسانەای در کار است. آنچه در امرالی انجام می شود، سیاستی وحشیانه و نابودگرانه علیه رهبری است و نیز در راستای سیاست نابودی کوردها و در مقابلە با اندیشەی آزاد بە پیش می رود. درنتیجەی توافق آ.ک.پ و م.ھ.پ و اتحاد آنها، ترکیه برای مردمان تحت ستم به یک زندان بزرگ تبدیل شده است. بەهمین دلیل مقاومت لازم است، زیرا خلق کورد، ترک و سایر خلقهای منطقه نباید در مقابل این برخورد ناروا ساکت بمانند.

بەهمین دلیل ما از همه می خواهیم که تلاشهایشان را تشدید کنند تا سال ٢٠٢٣ به سال پایان دادن به انزواء و به سال آزادی رهبر آپو و آغاز کردار نیک، آشتی و دموکراسی مبدل شود.