توطئه‌ی بین‌المللی در شمال و شرق سوریه و حلب محکوم گردید

در اکثر شهرهای شمال و شرق سوریه و حلب به منظور محکوم کردن توطئه‌ی بین‌المللی علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، فعالیت‌ها و نشست‌هایی برگزار شد.

در شهرهای دِرک، تل حمیس، چلاغا، حسکه، دربسی، شهبا و حلب برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و راه‌حل سیاسی برای مسئله‌ی کورد فعالیت‌هایی برگزار شد.

در نشست مجلس خانواده‌ی شهدای شهر دِرک، فلسفه‌ی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به عنوان از بین بردندەی سرمایه‌داری و ترویج و گسترش دمکراسی و همزیستی خلق‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت و به این اشاره شد که باید این ارزش‌ها مورد حفاظت قرار بگیرند.

همچنین در نشست‌های شهر تل حمیس و چلاغا و حسکه و دربسی به نیروهای توطئه‌گر اشاره شد که می‌خواهند از طریق زندانی کردن رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اراده‌ی خلق‌ها را بشکنند و به همین سبب لازم بود مقاومتی متحدانه علیه نیروهای توطئه‌گر ایجاد شود. نهاد‌های‌ مردم‌نهاد و اعضای احزاب سیاسی که در این نشست‌‌ها حضور داشتند.

از سوی انجمن جوانان و ورزشی حسکه تحت عنوان «با روحیه‌ی‌ مبارزه‌ی خلق انقلابی دیوارهای امرالی را می‌شکنیم» نشستی برگزار شد و در آن جوانان خواستار گسترش مبارزه برای پایان دادن به انزوا و تضمین آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان شدند.

در شهبا نیز حزب سوریه‌ی آینده و مجلس کانتون عفرین-شهبا، به این اشاره کردند که توطئه‌ی بین‌المللی علیه خلق‌های آزادی‌خواه صورت گرفت و از آن به عنوان نسل‌کشی نام‌ برده شد.

هِوین‌ سلیمان ریاست مشترک مجلس کل شیخ مقصود و محله‌ی‌ اشرفیه‌ در حلب گفت: «به مبارزات رهبر عبدالله اوجالان ادامه می‌دهیم‌، تا زمانی که آزادی جسمانی حاصل نشود به مبارزه ادامه خواهیم داد.»