یاد و خاطره شهید چلو کوبانی بر سر مزارش برگزار شد

یاد و خاطره شهید چلو کوبانی (مصطفی عثمان) کە میهن‌دوستی دلسوز بود و در ١ فوریە شهید شدە بود، بر سر مزارش برگزار شد.

چلو کوبانی فردی میهن‌دوست و دلسوز بود که برضد فشار، خشونت و شکنجه رژیم بعث مقاومت کرد و برای برساخت یک جامعه اخلاقی و سیاسی رنج‌های زیادی متحمل شد. شهید چلو کوبانی در سال ١٩٧٩ با جنبش آزادی کوردستان آشنا شد، از ابتدای مبارزه تا زمان شهادت حضور فعالی در مبارزات داشت.

شهید چلو کە ١ فوریە به شهادت رسید، امروز در مراسم چهلم وی بر سر مزارش یاد و خاطرش گرامی داشته شد. مراسم کە با ادای احترام آغاز شد، مظلوم پسر شهید چلو کوبانی با بیان اینکه تا رسیدن به آزادی در راە پدرش بە مبارزه خود ادامه خواهد داد، گفت: مبارزه‌مان تا رسیدن بە آزادی ادامە خواهد داشت. ما بە همە شهدا قول می‌دهیم تا آرزوهایشان را برآوردە کنیم، مبارزه ما بی‌توقفه ادامه خواهد داشت.

مراسم پس از سخنرانی پایان یافت.