صدور حکم اعدام برای یک کنشگر اجتماعی زن

شریفه محمدی، کنشگر اجتماعی زن از سوی دادگاه‌های دولت ایران به اتهام «بغی» و عضویت در یک کمیته کارگری به اعدام محکوم شد.

بازداشت،‌دستگیری، قتل، اعدام، زندان، تبعیض و نقض‌های حقوق بشری علیه کنشگران، کولبر و کاسبکاران و شهروندان از سوی نهادهای دولت ایران، تقریبا به امری روزمره مبدل شده است. این وضعیت از یک سو و وضعیت بد اقتصادی،‌ اجتماعی و ... تقریبا جوامع ایرانی را تحت فشار مضاعفی قرار داده است که روز به روز بر سطح آن افزوده می‌شود.

بنابه گزارشات ارائه شده دادگاه اول انقلاب رشت شریفه محمدی، کنشگر اجتماعی را به اتهام «بغی» و به علت عضویت در کمیته هماهنگی برای  کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به اعدام محکوم کرد.

شریفه محمدی، ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲ به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت شد و بعد از مدتی اتهام عضویت در گروه «کومله مسلح» به او زده شد.