در سلیمانیە برای گرامیداشت ٨ مارس راهپیمایی انجام شد

زنان در سلیمانی به مناسبت ٨ مارس، با شعار "ژن، ژیان، ئازادی" راهپیمایی انجام دادند که در آن انجمن رژاک خواستار اتحاد و همبستگی در مبارزە برای زنان شد.

امروز در شهر سلیمانیە، با پیشاهنگی سازمان زنان آزادی‌خواه کوردستان (رژاک) و با شرکت زنان هر چهار بخش کوردستان و انجمن‌های زنان، امروز راهپیمایی گسترده‌ای  به مناسبت روز جهانی زن برگزار شد.

راهپیمایی در خیابان سهولکە با جوش و خروش با سردادن شعار "ژن، ژیان، ئازادی" و "زن زندگیست، او را مکش"، با برافراشتن تصاویر شهدای شاخص زنان و پرچم سازمان زنان آزادی‌خواه کوردستان، در داخل پارک آزادی نشست خبری برگزار کردند.

در این نشست خبری سوهام محمود بیانیه سازمان زنان آزاد کوردستان را قرائت کرد که در آن آمده است که همه بشریت در شخص زنان مورد ظلم قرار می‌گیرد و در روژآوای کوردستان علیرغم هجمه‌ها، خشونت‌ها، ظلم‌ها و اشغالگری‌ها، زنان همچنان پیشاهنگی مقاومت را بر عهده دارند و سیستمی نمونەای در جهان گسترش می‌دهند، کە سیستم خودمدیریتی و دمکراسی بر مبنای قبول تفاوت‌مندی‌های همە ملتها و جوامع مختلف می‌باشد؛ این تجربه برای باشور کوردستان خیلی مهم است که زنان از لحاظ دیپلماسی، سیاسی، نظامی و حکومتی در آن نقش داشتە باشند، اما حکومت هرگز خواستار  این نیست و میخواهد، زنان همیشه تحت ذهنیت مردسالار بمانند و نتوانند در عرصەهای دیگر همچو پیشاهنگ ظاهر شوند.

این نیز ذکر شدە بود: برای اینکە خود باشیم و اینکە نقشی داشتە باشیم، بایستی به توسعه همکاری و اتحاد زنان بپردازیم؛ بمناسبت این روز از همە زنان می‌خواهیم برای اینکه خود گردیم و خودمان باشیم و  بتوانیم زنان را از وضعیت کالا‌شدگی، نسل‌کشی، تجاوز جنسی و انواع خشونت‌ها نجات دهیم.