فراخوان کولکتیو ژن،ژیان آزادی برای مشارکت در راهپیمایی لندن

با انتشار فراخوانی کولکتیو ژن،ژیان آزادی از تمام آزادیخواهان درخواست نمود کە در راهپیمایی ٢٨ ژانویە کە در لندن برگزار می شود، مشارکت داشتە باشند.

در فراخوان کولکتیو ژن،ژیان آزادی آمدە است کە انقلاب ژن، ژیان، آزادی از روژهلات کوردستان شعلەور شدە است و در تمام ایران و جهان گسترش یافتە است. امروز تمام خلقهای ایران از این شعار و انقلاب آن صیانت می کنند . از خلقمان درخواست می شود کە در انگلستان با آغوش باز از این راهپیمایی استفادە کنند. همچنین از تمامی خلقهای ایران، اعم از فارس، بلوچ و آدری دیگر خلقهای آزادیخواە درخواست می شود کە برای دستیابی بە آزادی و دفاع از حقوق تمام خلقهای ایران و زندانیان و در مقابلە با جمهوری اعدام اسلامی ایران، در این راهپیمایی مشارکت کنند.

این راهپیمایی در روز ٢٨ ژانویە ٢٠٢٣ در آدرس زیر برگزار خواهد شد.

London : 28-1-2023

Date : 28 January

Time : 13:00 PM

Address :

BBC Portland Place W1A 1AA

TO : Trafalgar Sq, London WC2N 5DN