'زنان باید موضع تندی را نشان دهند'

زیلان سقز خواستار واکنش تند زنان به خشونت‌های جاری در جهان و پیوستن آنان به نیروهای گریلا شد

زیلان سقز یک گریلای نیروی مدافع زنان شرق کوردستان، "ه.پ.ژ" طی گفتگوی با خبرگزاری فرات خواستار واکنش تند زنان به خشونت‌های جاری در سطح جاری شد و در عین حال زنان را دعوت به مشارکت در صفوف نیروهای گریلا برای مبارزاه با حکمرانی مردان کرد.

زیلان سقز با اشاره به پیشینه هزاران ساله خشونت علیه زنان که تاکنون امتداد یافته و نظام مردسالار جهانی خود را وارث آن می‌داند، تصریح کرد مبارزه با خشونت علیه زنان به دلیل روزمره بودن آن نباید محدود به روز ٢۵ نوامبر باشد.

گریلای نیروی مدافع زنان شرق کوردستان گفت، مدرنیتەی سرمایه‌داری در حال تحکیم پایه‌های سیاست شوم برده‌سازی از زنان و عادی‌سازی آن در جوامع است.

او افزود: "سیستم سرمایه‌داری با ترسیم مرزهایی برای زن در عرصەهای گوناگون در واقع آن را خفه کرده. گویی زن فقط ابزاری‌ست که می‌توان مطابق نیاز مورد استفاده قرار می‌گیرد. بخصوص از نظر جامعه شناختی، زن را به متاع جنسی برای سکسوالیته می‌بیند. این وضع نیازمند واکنش تند زنان در سراسر جهان است."

زیلان سقز اضافه کرد: "می‌دانیم که زنان هر روز قتل‌عام می‌شوند، شخصیت، ذهن و عاطفه آنها اشغال و پایمال می‌شود. از هر نظر از حقوق خود محروم می‌مانند. به ویژه در خاورمیانه زن تحت لوای دین به عنوان ناموس معرفی شده و به شکل محافظاکارانه‌ای سرکوب می‌شود. این وضع که البته فقط شامل زنان خاورمیانه نمی‌شود و ابعادی جهانی دارد نیازمند اتحاد عمل و یک تشکل‌یابی قوی زنان در سطح بین‌المللی است تا بتوانند منطق مردسالار حاکم را شکست دهند."

 گریلای ه.پ.ژ در عین حال دستاورد مبارزات زنان طی ادوار گذشته در اقصی نقاط جهان را همچون میراثی برای جنبش‌های زنان در دنیای امروز توصیف کرد و گفت: "ما ادامه دهنده این راه هستیم. در برابر هر نوع واپسگرایی و سرکوب و قتل‌عامی که علیه زن انجام می‌شود، ما زنان گریلا با بهره‌گیری از فکر و فلسفەی رهبر آپو، جنگ آزادی را انجام می‌دهیم. مبارزه ما محدود به کورد و کوردستان نیست و برای سایر زنان جهان نیز هست."