کودار: استاد امیر حسن‌پور، ستارەی درخشان تاریخ و زبان کُردی بود

کمیتە فرهنگ و هنر جامعە دمکراتیک و آزاد روژهلات کردستان بە مناسبت درگذشت پروفسور امیر حسن‌پور پیامی را منتشر کردە است

کمیتە فرهنگ و هنر جامعە دمکراتیک و آزاد روژهلات کردستان بە مناسبت درگذشت پروفسور امیر حسن‌پور پیامی را منتشر کردە است

 

در پیام کمیتە فرهنگ و هنر کودار آمدە است:

"خبر درگذشت استاد امیر حسن‌پور، متفکر، زبانشناس و تاریخ‌نگار کُرد را در شرایطی می‌شنویم کە زبان و تاریخ خلق کُرد بیش از هر مقطع دیگری مورد هجمە قرار گرفە است. فعالیت بیش از نیم سدە استاد حسن‌پور در عرصە هویت، تاریخ و و زبان کردی در خارج از میهن، حکایت از وابستگی ایشان بە خلق و میهن و حسن میهن‌دوستی ایشان است. استاد در فعالیتهای بدون وقفە خویش اثبات نمود کە توطئە برای بە نابودی کشیدن یک خلق قبل از هر عرصەای با قتل‌حام فرهنگی و تاریخی آن آغاز می‌شود و در این راستا استاد حسن‌پور محافظت از این دو گنجینە ارزشمند را بردوش گرفت.

 

همچون کمیتە فرهنگ و هنر کودار مراتب تسلیت و همدردی خود را با خانوادە ایشان و آحاد خلق اعلام می‌داریم و امیدوارم کە روشنفکران و نویسندگان کُرد خلأ فقدان استاد حسن‌پور را برطرف نمایند و راە ایشان را ادامە دهند."

 

کمیتە فرهنگ و هنر کودار – ۲۶/۶/۲۰۱۷ میلادی- ۵ تیرماە ۱۳۹۶ شمسی