دولت ترک و حکومت دمشق با هزینه خلق‌های شمال-شرق سوریه با یکدیگر توافق کرده‌اند

محمد شاهین ریاست مشترک مجلس خودمدیریتی منطقه فرات از تمامی سازمان‌های اجتماعی و حقوقی درخواست نمود که بر دولت دمشق و ترک فشار وارد کنند تا قطع جریان آب و دروازه‌ها بیش از این ادامه پیدا نکند.

دولت ترک نقض حقوق انسانی در مناطق شمال-شرق سوریه را همچنان ادامه می‌دهد. همزمان با کاستن از میزان جریان آب به رودخانه فرات به منظور اعمال فشار بر ساکنان شمال-شرق سوریه و ناگزیر ساختن آنها به کوچ اجباری، حکومت دمشق نیز دروازه‌های خود را به روی منطقه خودمدیریتی بسته است و همان سیاست دولت ترک را ادامه می‌دهد. این سیاستهای دشمنانه که دو روی یک سکه به شمار می‌روند، به طور کامل علیه خلق‌های شمال-شرق سوریه بوده و سکوت مجامع بین‌المللی در مقابل این فشارها و جرایم، با اعتراض خلق‌های منطقه روبرو شده است.

در رابطه با این موضوع محمد شاهین ریاست مشترک مجلس خودمدیریتی منطقه فرات گفت: اخیرا حکومت دمشق دروازه‌های خود را  با ساکنان و بازرگانان منطقه خودمدیریتی بسته است. هدف نیز این است که خلق‌های شمال-شرق سوریه را به گرسنگی کشانده و آنها را ناگزیر کند از منطقه شمال-شرق سوریه کوچ کنند. از طرف دیگر دولت ترک نیز میزان آبی را که به رودخانه فرات می‌ریزد با همان هدف کاهش داده است.

محمد شاهین خاطرنشان ساخت که دولت ترک و حکومت دمشق به هزینه خلق‌های شمال-شرق سوریه به توافق رسیده و در ادامه افزود: از سیاستهای حکومت دمشق و آ.ک.پ دشمنی کاملا مشهود است زیرا جنگی اقتصادی را بر منطقه تحمیل کرده‌اند. دولت ترک و حکومت دمشق از طریق بستن دروازه‌ها بر روی بازرگانان و کاهش میزان آب فرات، حقوق بشر، طبیعت و حتی دام را نیز نقض می‌کنند. زیرا کاستن از مقدار آب فرات، تاثیری منفی بر تمامی ابعاد زندگی، کشاورزی و دامداری خواهد داشت.

محمد شاهین تاکید نمود که خودمدیریتی برای تحقق مناقع سیاسی خود در منطقه هیچگاه از مسائل انسانی استفاده نکرده و در این باره افزود: ما به عنوان خودمدیریتی تجارت و مسائل انسانی را به عنوان سلاحی در مقابل هیچ کس به منظور  دست‌یابی به منافع سیاسی امان بکار نمی‌گیریم. اما هر زمان خواسته شود ما خلقمان کمک می‌کنیم.

محمد شاهین از تمامی سازمان‌های انسانی درخواست کرد که در مقابل حکومت دمشق و دولت ترکیه موضعگیری کرده و بر این دو فشار وارد کنند تا جرایم روی داده علیه خلق‌های شمال-شرق سوریه متوقف شوند. وی ضمن اشاره به جرایم غیر اخلاقی و غیر حقوقی روی داده در این منطقه اظهار داشت: این جرایم فشارهایی علیه اقتصاد و زندگی ساکنان این منطقه هستند. هدف این است که خودمدیریتی شمال-شرق سوریه در ابعاد سیاسی را به دادن امتیاز وادار کنند. اما خودمدیریتی شمال-شرق سوریه در مقابل این شیوه‌های غیر اخلاقی سر تسلیم فرود نمی‌آورد.