گامی نوین و انقلابی در موسیقی کوردی: گروه هَورا

گروه هَورا که متشکل از انجمن موسیقی شورای جوانان هَدَپ است، از ۴ آوریل ۲۰۱۹ برنامه‌ی موفقی را اجرا می‌کند.

در دوره‌ای که کارهای شخصی و انفرادی در موسیقی کوردی فراگیر است، گروه هَورا توسط جوانان تاسیس شد. به‌عنوان نماد "موسیقی سیاسی کوردی هرگز نمرده است"، وارد پنجمین سال خود می‌شود.

در موسیقی کوردی، جایی که شخصیت‌ها مطرح می‌شوند و سپس تلاش می‌شود تا از سنت موسیقی انقلابی فاصله بگیرند، گروه هورا در سال ۲۰۱۹ توسط اعضای شورای جوانان ه‌دپ تأسیس شد.

هم سنت موسیقی انقلابی و هم سنت گروه موسیقی، دوباره زنده شد و این فایده را برای مردم به همراه داشته است. در این مدت فشارهای زیادی بر گروه ایجاد شد. در ۲ ماه اخیر ۲ کنسرت آنان ممنوع و الغا شد.

گروه هورا که با وجود زحمات و فشارهای موجود به کار خود ادامه می‌دهند، خود را بیشتر به عنوان یک کُمون فرهنگی می‌بیند تا یک گروه موسیقی. همچنین در برنامه دارد تا برای خود یک مرکز فرهنگی تاسیس کند و در آنجا هنر انقلابی و هنر کوردی را به جوانان آموزش دهد.

یکی دیگر از پروژه‌های گروه هَورا ایجاد یک گروه موسیقی زنانه به نام "هَورا ژن" است. مقدمات این امر را آغاز کرده است.

آهنگ‌های جدید گروه هورا دیروز منتشر شد که به مادران شنبه و مادران صلح تقدیم شده است.