اعلام هویت ١١ مبارز شهید مقاومت شرف

ق.س.د مشخصات ١١ مبارز خود را که در مقاومت شرف در برابر حملات اشغالگرانه رژیم ترک به شهادت رسیده‌اند منتشر کرد

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای سوریه دمکراتیک مشخصات ١١ مبارز خود را که در جریان مقاومت شرف علیه حملات رژیم اشغالگر ترک و تبهکارانش به شهادت رسیده‌اند اعلام کرد.

در بیانیه ق.س.د آمده است:

"مبارزان ما در مناطق شمال و شرق سوریه به مقاومت علیه حملات دولت اشغالگر ترک و تبهکارانش ادامه می‌دهند.

در نتیجه مقاومت بی‌سابقه‌، ١١ تن از مبارزانمان به شهادت رسیدند.

مشخصات رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: احمد رمو

   کد سازمانی: احمد دربیسی

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: کفاح – محمد صالح

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: توبال نوحی

   کد سازمانی: چکژین میتانی

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: خانم - عدنان

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: احمد شیخ داوود

   کد سازمانی: جگرخوین چیا

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: سلما – ظاهر

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: مظلوم درویش

   کد سازمانی: دلشیر روژاوا

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: سلما – ضهیر

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: مجد ملا

   کد سازمانی: جانفیدا دربیسی

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: مریم - فواض

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: بشار کیکی

   کد سازمانی: ردور آواشین

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: زبیده - علی

  تاریخ و محل شهادت: ٢۶ اکتبر ٢٠١٩/ تل تمر


   نام و نام خانوادگی: جیهاد حسو

   کد سازمانی: دمهات حسکه

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: نافیه - فصیح

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: فواد عبدالحمید سلیمان

   کد سازمانی: جودی سریکانی

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: امشه - عبدالحمید

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: جوان جوما

   کد سازمانی: یلماز میزرُ

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: أمل - حسین

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: حسین محمد المأمی

   کد سازمانی: قندیل دربیسی

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: شهناز - محمد

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: جیهاد حسو

   کد سازمانی: چکدار روژ

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: امیره - محمود

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی"